Miljøsikkerhet og strålevern

Avdeling miljøsikkerhet og strålevern (MIST) er organisert under forskningsområdet miljøteknologi og har radiokjemilaboratorier som er moderne og godt utstyrt der avdelingen kan utføre analyser av naturlige og menneskeskapte radionuklider i en rekke typer prøvemateriale. Laboratoriet er et av Norges største innen dette feltet. IFE har tilbudt analysetjenester av radionuklider siden instituttet ble etablert i 1948. Vi er et ungt team (med forskningsbakgrunn) som utvikler oss raskt.

Naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM) finnes i miljøet og er radioaktive elementer av naturlig opprinnelse som har vært til stede siden dannelsen av jorden. NORM inneholder først og fremst uran og thorium med henfallsprodukter og kalium. Det er variasjon i konsentrasjoner fra sted til sted og fra land til land. Dette vil avhenge av geologisk historie.

Industrielle prosesser vil flytte, endre innbyrdes sammensetning, oppkonsentrere og mobilisere de radioaktive stoffene. Fordi Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har så lave grenser for hva som tillates av utslipp er det i mange tilfeller nødvendig for industri, helsevesen, forskningsinstitusjoner og myndigheter å kartlegge avfall, utslipp og produkter.

Tjenester som avdeling MIST kan bistå med

I tillegg tilbyr avdelingen strålevernkurs