Nukleærteknologi

IFE er en uavhengig stiftelse og et ledende forskningsmiljø innen energi, lokalisert i Halden og på Kjeller. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre.

Både reaktoren i Halden og på Kjeller er besluttet nedlagt, og er i planleggingsfase for å bli dekommisjonert. Men IFE bygger videre på den nukleære kompetansen som vi har utviklet.

IFE er og skal være Norges nukleære forskningsinstitutt og ledende innen forskningsfeltet i Europa. Vi har unik kompetanse, infrastruktur og internasjonalt nettverk etter 70 år med atomvirksomhet. Nukleær forskning innrettes nå mot dekommisjonering, strålevern, miljøanalyser og atomnedrustning, i tillegg til videreføring og utvikling av den digitale HTO-virksomheten (HTO = human-technology-organisation).

IFE skal utvikle samarbeidssenteret for digitale løsninger for dekommisjonering i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og IFE viderefører Haldenprosjektet fra 2021, med fokus på atomsikkerhet og dekommisjonering.

IFE skal fortsette å være det ledende miljøet i Norge innen nøytronforskning og ta en ledende rolle i å sikre tilgang til utenlandske nøytronkilder som videreføring av NcNeutron. Nøytron materialkarakterisering undersøker hvordan materialer oppfører seg under ekstreme forhold og forsker på materialer ned til de minste atomer. Det har ført til gjennombrudd i materialforskningen, blant annet i batterier.

Våre laboratorier og verksteder fungerer som utviklingssentre for hele instituttet, og forsyner de internasjonale forskerne med nødvendige konstruksjonstegninger, beregninger, maskinering, sveising montering, trykktesting, reparasjon, kalibrering, metallografiske undersøkelse og evaluering.

Industriell overføringsverdi

Vår kompetanse har blitt til etter behov i de ulike prosjektene vi har gjennomført, og vi har bygd og tilpasset maskinparken etter partnerne våre fra industrien sine ønsker. Dette har ført til at vårt arbeid for å teste materialer i en reaktor har gitt stor overføringsverdi til andre sektorer.

For eksempel har vårt arbeid med avansert sveising av sensorer blitt implementert av olje- og gassbransjen, av forsvaret, flyprodusenter og i europeisk romfartsteknologi.

Samtidig har sensorteknologien vi har tatt i bruk for å måle og få ut gode kvalitative data fra reaktoren gjort at vi har måtte utvikle ny sensorteknologi hvor enheten ikke bare overlever i en reaktor, men også leverer korrekte data under ekstrem temperatur og trykk. Disse måleinstrumentene er nå sentrale i arbeidet med å digitalisere industrien. Vi har lang erfaring fra dette arbeidet gjennom samarbeid med partnere som Hydro, Equinor, Scatec Solar, Aker Solutions og Halliburton.

Håndtering av avfall

Som det fremste nukleære kompetansemiljøet i Norge produserer og håndterer vi alt av brensel som har blitt testet eller brukt i reaktorene hos IFE. Vi har ansvar for og muligheter til å lagre og deponere alt radioaktivt avfall i Norge.

I tillegg til avfall fra IFEs egen virksomhet, har IFE ansvar for å ta imot og behandle eksternt radioaktivt avfall fra industrien og næringslivet, forsvaret, helsevesenet og fra forskningsvirksomheter. Det kan være alt fra rester av radioaktive legemidler som brukes i kreftbehandling, til håndtering av gamle brannvarslere.

IFE har ansvar for driften av et kombinert lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall (KLDRA) i et fjellanlegg i Himdalen i Aurskog-Høland kommune. Det er staten ved Statsbygg som er eier av anlegget i Himdalen.

Arbeidet vi har gjort i forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og har skapt store verdier for det norske samfunnet gjennom innsikt i og utvikling av nye materialer.

Årsrapport for IFEs nukleære virksomhet i 2020 (pdf)

Avdelinger

Anvendt nukleærvitenskap
Nøytron materialkarakterisering
Radavfall
Sveiseverksted