Nukleærteknologi

Forskningsreaktorene til IFE har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og har vært sentrale i å legge grunnlaget for vår ledende forskning på energi og materialer.

Institutt for energiteknikk (IFE) stengte permanent Haldenreaktoren i 2018 og JEEP II reaktoren i 2019. Med dette var det norske atomprogrammet som ble etablert i 1948 avsluttet, og en ny epoke med avvikling av atomanleggene ble påbegynt.

Stortinget behandlet i mars 2021 Meld. St. 8 (2020-2021) «Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall». Meldingen legger de overordnede rammene og prinsippene for opprydding etter IFEs nukleære aktivitet. Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall er en kompleks oppgave på flere samfunnsområder som vil pågå over mange år. I Stortingets behandling av og vedtaket til Meld. St. 8 (2020–2021) «Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall» legger staten rammene for dette samfunnsoppdraget. Stortinget vedtok at; «Stortinget ber regjeringen legge til grunn i det videre arbeidet med oppryddingen knyttet til IFEs nukleære virksomhet at staten tar det fulle og hele ansvaret for oppryddingen og dekker alle nødvendige kostnader forbundet med dette.».

IFE og NND har beregnet at den årlige kostnaden ved å ikke ha fremdrift i samfunnsoppdraget er 400 MNOK, og det underbygger behovet for å gjennomføre en så rask virksomhetsoverdragelse som er forsvarlig mulig. 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) utarbeider en gjennomføringsplan. Det er viktig med en helhetlig gjennomføringsplan for koordinering, prioriteringer og beslutninger for å sikre en samfunnsmessig trygg, tillitsbasert og effektiv nedbygging av de norske atomanleggene og håndtering av atomavfall. Planen må legge til rette for at veloverveide beslutninger tas til rett tid, samhandling mellom aktørene (NND, IFE, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), departementene og samfunnet ellers), samt sikre at nødvendig kompetanse etableres og/eller videreutvikles gjennom relevante utdanningstilbud.

IFEs hovedoppgave er å ivareta sikkerheten ved atomanleggene. Dette omfatter sikker drift av atomanleggene, svare på pålegg og vilkår som er gitt av DSA i tilsyn, godkjenninger og konsesjoner, styrke sikkerhetskulturen, ivareta, anskaffe og bygge ny kompetanse, justere organisasjonen til endret formål, håndtere og oppbevare brukt brensel, samt forberede dekommisjonering av anleggene. IFEs hovedprioriteringer er:

  • tiltak knyttet til sikkerhet og sikring 
  • håndtering av brukt brensel
  • virksomhetsoverføring til NND

Mer konkret innebærer dette nå:

  1. Tømme Haldenreaktoren for tungtvann og brensel – Haldenreaktoren er fortsatt å anse som å være i drift siden det er både brensel og tungtvann i reaktoren, selv om reaktoren er avstengt.  IFEs mål er å starte tømmingen av Haldenreaktoren i 2022 og avslutte denne i løpet av 2024.
  2. Ivaretagelse og oppgradering av kompetanse – IFE gjennomfører kompetansehevende tiltak både gjennom nyrekruttering og innkjøp av kompetanse og kapasitet for å lukke identifiserte gap. Arbeidet med kompetanse er både omfattende og langsiktig. IFE og NND diskuterer og samarbeider om ansettelser for å unngå å rekruttere dobbelkompetanse.
  3. Håndtering av brensel – Sikker håndtering av brensel er den mest komplekse oppgaven, og er en nasjonalt prioritert oppgave. De største kostnadene med avvikling av det norske atomprogrammet knytter seg til trygg og effektiv håndtering og oppbevaring av brukt brensel, med løsninger som er til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. IFE har inngått og inngår flere større kontrakter med internasjonale selskaper for å sørge for en trygg håndtering brenselet. IFE og NND har derfor samlet alle prosjekter om brensel under et program for brukt brensel.
  4. Virksomhetsoverdragelse av atomanlegg og organisasjon fra IFE til NND – IFE og NND har felles målsetting om å overføre atomanlegg og organisasjon fra IFE til NND ved en avtalebasert virksomhetsoverdragelse 01.01.2024. En rekke forhold må avklares og ivaretas. IFE og NND vil derfor etablere et program virksomhetsoverdragelse for å koordinere og følge opp prosessen.
  5. Styrket grunnsikring – Sett i lys av det skjerpede trusselbildet og nye krav har IFE styrket sikringen av våre fysiske og digitale verdier, for å beskytte egne verdier fra villede, ondsinnede handlinger.

Riktig og tilstrekkelig med kompetanse er nøkkelen for å lykkes med avvikling av det norske atomprogrammet. Kompetanse er viktig innenfor alle etater, direktorater og organisasjoner som arbeider med dette. Norge har i dag svært få egne utdanningsprogrammer innenfor nukleær teknologiske fag og tilgrensede fagområder. Det er også krevende å hente inn internasjonal ekspertise på området. Det er derfor positivt at det settes av midler til nukleærteknologis aktivitet på statsbudsjettet. IFE og NND samarbeider om kompetanseutvikling. 

Et tydelig kravbilde er vesentlig for at IFE skal lykkes med å løse våre hovedoppgaver og -prioriteringer.  I Norge består kravbildet i hovedsak av innehavers forpliktelser fastsatt i atomenergiloven og tilhørende forskrifter og innehavers forpliktelser etter konsesjoner og vedtak gitt i medhold av atomenergiloven. Denne delen av kravbildet utgjør det vesentlige av innehavers forpliktelser til opprettholdelse og ivaretagelse av sikkerhet i vid forstand.

IFE og staten ved NFD vil inngå en hovedavtale som regulerer overføringen av nukleær virksomhet fra IFE til staten ved NND.  Det legges opp til en avtalebasert overføring som en virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven. Dette innebærer en samlet overføring av IFEs atomanlegg og nukleære drifts- og sikkerhetsorganisasjon. Overføringen er en omfattende transaksjon hvor atomanleggene må skilles ut fra IFE, ny infrastruktur må etableres og en rekke avtaler må inngås. Regjeringen har satt 01.01.2024 som måldato for virksomhetsoverdragelse av IFEs atomanlegg med tilhørende organisasjon til NND.

Overdragelsen forutsetter at NND er innvilget konsesjoner, at vilkårene som satt for overdragelse i konsesjonene både for IFE og NND er oppfylt, og at avtalen mellom Staten ved NFD og IFE er inngått. IFE bidrar NND med informasjon og kompetanse for utarbeidelse av konsesjonssøknadene.

Inntil atomanleggene er overført fra IFE til, vil begge virksomheter ha oppgaver med å avvikle de norske atomanleggene. NFD bevilger midler til IFE og NND for å løse de oppgaver som er tillagt og gis hver av virksomhetene.  IFE og NND har utarbeidet en felles strategi og verdier for oppdraget med å avvikle de norske atomanleggene som følger:

Misjon: «Sikkert avvikle de norske atomanleggene, og håndtere alt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner»

Visjon: «Vi løser en av vår tids vanskeligste samfunnsoppdrag, er en attraktiv arbeidsplass, og jobber i et verdiskapende og åpent samspill med sivilsamfunnet».

Verdier: Trygg, Troverdig og Ansvarlig.

IFE og NND samarbeider om prioritering av de oppgaver som organisasjonene gjennomfører totalt sett. Hovedoppgavene er i stor grad sammenfallende for IFE og NND. Samhandlingen er nødvendig for å sikre fremdrift, ivareta sikkerhet og nødvendig kompetanse, samt legge grunnlaget for en kostnadseffektiv opprydding etter norsk atomvirksomhet.  

IFE og NND har inngått en samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdene mellom virksomhetene. Samarbeidsavtalen er sentral i å gjennomføre og utvikle samarbeidet mellom virksomhetene i perioden frem til virksomhetsoverdragelsen, samt gjennomføring av selve overdragelsen.

Årsrapport for IFEs nukleære virksomhet i 2020 (pdf)

Fagområder