Nøkkeltall om IFE

650 ansatte fra 38 land

1 mrd i årlig omsetning

25 avanserte laboratorier

140 vitenskaplige publikasjoner

>200 internasjonale prosjekter

Kort om IFE

IFE forsker for en bedre fremtid.

Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. Kunnskapen vi har utviklet har spart petroleumsindustrien for flere hundre milliarder kroner. Vi har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer.

Forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og de har vært sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge. Reaktordriften ble avsluttet 2018-2019, og IFEs nukleære virksomhet er nå inne i en overgangsperiode.

IFE har konsesjon for å eie og drive atomanlegg og brenselslagre i Halden og på Kjeller til og med 31. desember 2028. Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) vil på et tidspunkt før konsesjonsperioden til IFE utløper, overta reaktorene og atomanlegg som skal dekommisjoneres, samt oppgavene som er tilknyttet disse. Målet er at IFEs nukleære virksomhet med anlegg og personell overføres 1.1.2024 til NND.

Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. IFE har unik kompetanse og systemer innen strålevern og miljøovervåking av radioaktive og kjemiske utslipp. Det gjør oss til en viktig partner for bedrifter som vil forske, utvikle og produsere nye løsninger for fornybar energi og medisin ved bruk av radioaktive kilder.

Digitaliseringen av samfunnet tar oss inn i en ny tid. IFE har bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Når neste kapittel i historien om Norge skrives vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.

Informasjon om varsling eller melde bekymring

Til våre samarbeidspartnere

IFE ønsker en lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold. En sunn bedriftskultur og et godt samarbeid med våre partnere er både virksomheten, ansatte og våre samarbeidspartnere tjent med. Vi skal legge til rette for at eventuelle utfordringer løses når de oppstår, og nærmest mulig der de oppstår. Det er i utgangspunktet ønskelig at varsling skjer åpent og med fullt navn fordi det vil bidra til å få saken best mulig opplyst. Varslerens identitet er likevel en fortrolig opplysning. Du kan imidlertid velge å varsle anonymt.

For våre samarbeidspartnere finnes det to kanaler for varsling:

  • Ønsker du å benytte IFE sin interne varslingskanal kan du sende en epost til varsel@ife.no
  • Vår eksterne varslingskanal håndteres av Grette advokatfirma og denne eposten kan benyttes ife@grette.no

Informasjon om muligheten for varsling for våre ansatte finnes på vårt intranett, i Etikkportalen.

Varsling kan også skje til offentlige tilsynsmyndigheter eller annen offentlig myndighet. Varsling til media bør kun skje dersom det først er forsøkt å varsle internt eller det er grunn til å tro at intern varsling ikke er hensiktsmessig.

IFEs etiske retningslinjer, retningslinjer for etisk handel, innkjøpsbetingelser med mer er tilgjengelig som pdf-filer lenger nede på denne siden.

IFE Invest AS

IFE har lang tradisjon for å kommersialisere ideer fra forskningen, og har høstet ulike erfaringer. Noen kommersialiseringer er blitt suksessfulle bedrifter, deriblant Scandpower, SPT-group, Resman, Restrack, Visavi, APT, Kjeller Vindteknikk og Zeg Power. I andre tilfeller, som flerfaseteknologien OLGA, har lisensiering gitt gode inntekter over mange år.

IFEs hovedoppgaver

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering (CCS)
  • Tilby IFEs unike kompetanse innenfor VR, AR, digitalisering og nukleær sikkerhetsteknologi til andre bransjer og offentlige etater
  • Ivareta og videreutvikle produksjon av banebrytende kreftmedisin og annen nukleær medisin
  • Avansert materialforskning ved bruk av nøytron materialkarakterisering
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal nukleær kompetanse særlig rettet mot dekommisjonering av reaktorer