Reservoarteknologi

Vi utfører forskning og utvikling av nye teknologier for å redusere miljø- og helsemessig påvirkning grunnet menneskelig aktivitet.

Vårt mål er å bygge en bro mellom laboratorieforsøk og feltobservasjoner på den ene siden, og korttids- og langtidsprediksjoner på den andre. Vi arbeider med fundamentale problemstillinger innen marin- og oljegeologi, bergartsmekanikk og porøs strømning, geodynamikk, bergartsfysikk og geofysikk generelt.

Avdelingens interessefelt er stort og innbefatter:

  • Laboratorie- og numeriske studier av koblede geomekaniske, geokjemiske og strømningsrelaterte prosesser.
  • Kjemisk karakterisering av geologiske formasjoner så vel i overflaten som i underjordiske applikasjoner.
  • Sporing og gjenkjenning av forurensning i økosystemer, landdeponier og i industriområder;
  • Utvikling av nye materialer.

Vi har lang erfaring i utviklingen av simuleringsverktøy for olje- og gassindustrien. Per i dag så har vi to software-pakker for bassengmodellering som er kommersielt tilgjengelige. Andre numeriske verktøy har blitt utviklet for forskjellige industrielle bruksområder. Det innbefatter injeksjon av høytrykks fluider i geologiske formasjoner slik som ved karbonfangst- og lagring (CCS), bedret oljeuttak (EOR) og bedret gassfangst (EGS), samt prosjekter som omhandler dype geotermiske systemer, hydraulisk oppsprekking, gjenbruk av borkaks, etc.

Fra laboratorium på IFE. (Foto: Espen Solli, 2018)

“Vi bidrar aktivt med å bedre utviklingen av CO2-lagring som er en viktig del av løsningen for et minsket globalt utslipp.”

Vi arbeider med en rekke nye strømning og geomekaniske fenomen som har dukket opp i kjølvannet av de pågående CO2 pilotprosjektene, som indusert seismikk og væskestrømmer langs nye foretrukne årer.

Våre laboratorier er utstyrt med en bred park av state-of-the-art kjemiske analyseverktøy slik som høypresisjons ICP-MS og multi-collector ICP-MS, flere gass-kilde IRMS instrumenter, XRD-instrument, SEM-EDS-instrument og flere GC-MS instrument.

Ved siden av våre forskningsaktiviteter så tilbyr vi flere kommersielle tjenester slik som:

  • Kjemiske sammensetningsanalyser av gass, væsker og faste stoffer: Våre laboratorier fremskaffer informasjon på det meste i det periodiske system hva væsker og faste stoffer angår ved bruk av våre plasma-instrumenter. På gasser utfører vi både elementære og molekylære analyser.
  • Mikroskopi: Petrografistudier, mikrotermometri, væskeinneslutningsanalyser (linkes!), støvpartikkelanalyser, fluorescensspektroskopi, preparering av geologiske tynnslip, LA-ICP punkt-analyser av geologisk materiale, høyoppløselig optisk avbildning av upreparert 3D materialer som støv og partikler.
  • Hydrocarbon Core Scanning: Tillater høyoppløselige målinger av petroleum mengde og -type sorbert i borekjerner og i borekaks. Gir i tillegg detaljerte informasjon om mulige fluid-kontakter og potensiell oppstykking av petroleumsreservoarer (kompartmentalisering).
  • Stabil-isotop analyse: Benyttes til å spore strømningsprosesser i biologiske og geologiske systemer hvilket kan avdekke tidligere kjemisk historie og muliggjør prøvedatering. Vi tilbyr et bredt utvalg av analyser for forskjellige behov, deriblant kriminologiske undersøkelser, jordbruk, bioenergi, arkeologi, økologi, miljøforskning, mat-sertifisering, geokjemi og medisinsk forskning.
  • Målinger av strømningsegenskaper i bergarter, permeabilitet: IFEs egenutviklede permeabilitets-måleinstrument (permeameter) kan måle permeabiliteter ned mot 10-21m2 (1 nD). Dette kan gjøres ved romtemperatur eller ved høye temperaturer med bruk av et bredt utvalg gasser og fluider som vann, CO2 og argon. Poretrykk kan være opptil 16 MPa, med et omsluttende trykk opptil 50 MPa. Både transient pulser og gjennomstrømningsmålinger kan utføres på samme prøve uten behov for å fjerne prøven fra prøveholderen.

Noen av våre viktigere kunder er Equinor, Lundin, AkerBP, OMV, Spirit, Weatherford Labs, APT, og Petrobras. Vi samarbeider med ledende norske og internasjonale universitetsmiljøer som University of Yale, University of Lausanne, University of Illinois, Imperial College of London, Oslo Universitet og Universitetet i Bergen.