Industri og miljø

IFE har siden 1948 arbeidet tett med industrien for å finne nye og mer bærekraftige løsninger for produksjon av energi. Det begynte med atomkraft for IFE, som satte i drift den sjette reaktoren i verden.  

I dag er IFE et ledende forskningsinstitutt for energi. Parisavtalen og klimakrisen pålegger oss å levere løsninger som gjør produksjonen og bruk av energi mer bærekraftig enn i dag. Når olje og gassindustrien skal elektrifiseres og klimagassutslipp kuttes, har IFE sentrale kompetanse for å finne nye løsninger. Vi bidrar til flytende vindmøller og hydrogensystemer, CO2-fangst og lagring, samt ny teknologi som på en mer effektiv måte enn strømkabler fra land kan erstatte gassturbiner og fossil energi på plattformer i Nordsjøen.  

Skreddersøm for industrien

IFE samarbeider med mange store norske aktører om å effektivisere og forbedre norsk industri, for å bli enda mer konkurransedyktig globalt. Vår erfaring fra arbeidet med sensorteknologi i reaktorer har gjort at vi kan følge og forutse behovet for vedlikehold før det går galt. Vi lager i dag digitale tvillinger av industrielle prosesser, som av Hydros aluminiumsproduksjon. Da kan løsninger for å kutte energiforbruk og effektivisere produksjonen prøves ut på et tilnærmet likt digitalt anlegg, uten større investeringer, før de monteres og knyttes opp mot vanlig drift. Slik får norsk industri prøve ut nye løsninger, samtidig som produksjonen går for fullt.  

Vi jobber også tett med Rikshospitalet og Helse Sør-Øst i prosjekter der vi benytter strømningsfysikk og avansert modellering. Dette er teknologi som tidligere er benyttet i olje- og gassektoren. Vi lager simulatorer som legene kan bruke for å persontilpasse behandling, noe som gir bedre effekt av medikamentene og en mer riktig dose til hver enkelt pasient.  

Industri 4.0

Den fjerde industrielle revolusjonen, industri 4.0, fokuserer på automatisering ved bruk av digital teknologi og roboter. Det handler om tingenes internett – “Internet of things”, stordata, 3D-printing, digitale tvillinger og avansert visualisering som “agumented and virtual reality”. Det teknologiske skiftet og tempoet i endringene gjør også at vi må bruke vår 200-årige industrikompetanse til å omstille oss for nye arbeidsoppgaver når robotene overtar sveising, montering og andre oppgaver som før har vært helt avhengig av menneskelig innsats.  

Summen av teknologiske nyvinninger og tempoet i forandringene gjør at industrien i løpet av få år må omstille seg fra etablerte prosesser og gamle tankemønstre for ikke å bli utkonkurrert. Den fjerde industrielle revolusjonen kommer til å snu opp ned på måten vi bygger og jobber på når alle elementene begynner å virke sammen.  

Helt siden vi startet med utviklingen av digitale verktøy og sensorer på IFE har vårt fokus vært å tilpasse teknologien etter menneskers behov. Resultater fra vår empiriske forskning forteller oss at det er avgjørende for å kunne håndtere kritiske operasjoner i kontrollrommet til en atomreaktor, på en flypass eller i en veisentral på en god måte.   

Den fornybare revolusjonen

Vi er et ledende miljø i Norge innen utvikling av fornybare løsninger. Vi bidrar blant annet med ny batteriteknologi som radikalt øker rekkevidden til el-biler og løsninger som reduserer brannfaren i dagens mobiltelefoner til en brøkdel.  

Et annet spennende prosjekt er utviklingen av nye algoritmer som analyserer data fra solcelle-anlegg i sanntid. Bedre analyse gir presis feilsøking, bedre vedlikehold og mindre nedetid. Sammen med Scatec Solar, Equinor og Prediktor jobber vi for eksempel med å forutse når solcellemoduler bør vaskes for å øke effekten av dem. Dette styrker konkurransekraften til solenergi. 

Når robotene i produksjon, sensorer og databaser kobles til nett og utvikles til å bli selvlærende får vi et “tingenes internett” (Internet of things, IoT). IFE digitale systemer bygger videre på kjent og god industriell kompetanse. Vi kan tilby et sterkt fagmiljø, en spesialisert bidragsyter blant annet til arbeidet med å sette rammer for hva maskinene skal gjøre og i oppbygging av digitalt og automatisert tilsyn med prosessene.  

Vi forsker for en bedre fremtid, og bidrar med vårt arbeid til at norsk industri kan være en drivkraft i den internasjonale utviklingen for smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Avdelinger

Anvendt Data Science
Batteriteknologi
Fornybare energisystemer
Materialprosesser
Menneske og automasjon
Miljøvennlige industriprosesser
Reservoarteknologi
Solenergi
Sporstoffteknologi
Strømningsteknikk