Statsbudsjettet ivaretar trygg atomopprydding og gir godt grunnlag for forskning og utvikling ved IFE

IFE er svært tilfreds med at regjeringen bevilger nødvendige midler til atomoppryddingen i 2022. Statsbudsjettet gir tilstrekkelige midler til å ivareta sikkerhet og sikring ved atomanleggene i Halden og på Kjeller, og å forberede overføring av nukleær virksomhet til staten.

Publisert: 24. oktober 2021

(illustrasjon: regjeringen.no)

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 en samlet bevilgning på 797,3 millioner kroner til nukleær virksomhet fordelt på 364,5 millioner kroner til IFE, 382,3 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og 10,5 millioner kroner til Nærings- og fiskeridepartementet.   

Stortinget vedtok i mars 2021 et viktig prinsipp om at staten skal dekke nødvendige kostnader til atomoppryddingen. Det er et viktig og prinsipielt gjennomslag for IFE.  

– IFE legger nå full tyngde i begge våre samfunnsoppdrag: Det ene er forskning for en bedre fremtid og verdiskaping i Norge, og det andre er trygg opprydning etter 70 år med atomvirksomhet, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE. 

IFE får betydelige midler til sikring og opprydding av atomanleggene. I 2021 har IFE brukt midlene på sikring av atomanleggene i Halden og på Kjeller, med nye gjerder, egen sikkerhetskontroll og infrastruktur. Håndtering av det brukte atombrenselet er også en høyt prioritert oppgave, og IFE har sammen med NND etablert et eget program for å koordinere og drive frem dette arbeidet. Det gjennomføres også en grundig miljøkartlegging på Kjeller og i Halden for å identifisere mulige forurensninger i grunnen. Avfallshåndtering er helt sentralt i dekommisjonering og IFE sammen med NND bruker store ressurser på å utrede løsninger for mellomlager og avfallsanlegg som blir nødvendige i oppryddingsarbeidet.     

– Sikkerheten ved anleggene, håndtering av det brukte atombrenselet og virksomhetsoverføring til NND er høyeste prioritet for IFE, og dette vil være hovedoppgavene også i 2022, sier Huseby. IFE og NND har sammen etablert et mål om å overføre atomanleggene med virkning fra 1. januar 2024, og dette er også reflektert i regjeringens budsjettinnstilling, sier Huseby.    

Behov for nasjonal oppryddingsstrategi  

Selv om IFE er fornøyd med budsjettforslaget for 2022, fremhever Huseby at det er nødvendig å etablere en nasjonal strategi for atomoppryddingen. Stortingsmeldingen om atomopprydding som regjeringen la frem i mars 2021 svarer bare delvis på dette.  

– Atomoppryddingen er et komplekst og omfattende arbeid som vil pågå over de neste 20 årene. Det er nødvendig med en tydelig nasjonal strategi for å bygge ned atomvirksomheten på en trygg og samfunnsøkonomisk måte. Det er behov for en sterkere koordinering av de forskjellige involverte aktørene fra statens side for å gjennomføre dette. En planmessig og effektiv overføring av atomanleggene fra IFE til NND er også avgjørende for å ivareta IFEs nukleære kompetanse og sikre god fremdrift i oppryddingsarbeidet.   

 Svekket forskningsprofil i budsjettet  

Norge står overfor stor omstilling til det grønne skiftet og digitalisering, samt å redusere avhengigheten til petroleumsindustrien. Det er skuffende at statsbudsjettet har en svekket forskningsprofil når EU og viktige land som vi samhandler og konkurrerer med øker sine budsjetter til forskning og grønn omstilling kraftig. Det utfordrer konkurransekraften til norsk næringsliv og forskningsmiljøene.  

– Selv om pandemien er i ferd med å gå over, er grønn omstilling bare i startgropen. IFE er bekymret for svekket satsing på forskning nå som vi virkelig må satse innen klima, miljø, energi og digitalisering. Når det er sagt, er det bra at regjeringen satser på Horisont Europa, Digitalt Europa og viderefører stimuleringsmidlene slik at forskningsinstitutter har økonomi til å søke på EU-prosjekter. Jeg vil også fremheve økningen i grunnbevilgning til teknisk-industrielle institutter som et viktig omstillingstiltak, sier Huseby.  

OM IFE 

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor da den første reaktoren ble satt i drift i 1951. IFE har bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår. 

IFE er en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 650 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.  

Kontakt: 

Pressekontakt, +47 458 31 504, e-post: presse@ife.no  

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør, +47 930 22 096 

Gry Slotterøy, senior kommunikasjonsrådgiver, +47 918 12 398 

Mona Lunde Ramstad, senior kommunikasjonsrådgiver, +47 452 14 794