Miljøsikkerhet og strålevern

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern er en fagavdeling som har et linjeuavhengig ansvar for viktige instituttfunksjoner i forbindelse med myndighetenes krav til internkontroll, spesielt opp mot Radiofarmasi. Avdelingen har bred kompetanse i strålevern, radioøkologi og radioaktivt avfall.

Avdelingen har meget velutstyrte og moderne laboratorier for analyse og måling av radioaktive stoffer, persondosimetri og kalibrering av stråleverninstrumenter. Avdelingen driver også forsknings- og oppdragsvirksomhet på de fagfelt der den har kompetanse.

En av  hovedoppgavene er å påse at all bruk av strålekilder og radioaktivt materiale er i overensstemmelse med nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer og med anbefalinger fra internasjonale organisasjoner.

En annen stor oppgave er å overvåke utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann fra IFEs nukleære anlegg på Kjeller, og kontrollere at disse ikke overskrider utslippsgrenser gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Avdelingen tilbyr tjenester for industri, helsevesen, forskningsinstitusjoner og myndigheter. Tjenestene omfatter bl.a måle- og analysetjenester (både laboratorie- og feltmålinger), kurs i strålevern, kalibrering av strålevernsinstrumenter og dosimetritjenester.

Avdelingen deltar også i nasjonale og internasjonale prosjekter på områder der den har kompetanse.

Avdeling for miljøsikkerhet og strålevern tilbyr en rekke tjenester, blant annet: