Reaktordrift og vedlikehold

Avdeling for Reaktordrift og vedlikehold (ROE) i Halden har ansvaret for operasjon, konstruksjon, installasjon og vedlikehold av alle hovedsystemer, hjelpesystemer og eksperimentalsystemer i Haldenreaktoren (HBWR).

Driften av Haldenreaktoren er konsesjonspliktig i henhold til norsk lov. Drift av anlegget forutsetter at en rekke sikkerhetsmessige krav og vilkår etterleves, dokumenteres og rapporteres til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som er IFEs tilsynsmyndighet. Et viktig underlag for dette er reaktoranleggets sikkerhetsrapport (SAR).

Alle nye systemer og endringer av eksisterende systemer på anlegget skal behandles i IFEs interne sikkerhetskomité før igangsettelse. Sikkerhetskomitéen skal påse at Instituttets sikkerhetsarbeid følger anerkjente sikkerhetsregler, og at Instituttet følger de pålegg og krav som er gitt i konsesjonen, lover, forskrifter og interne retningslinjer.

ROE er IFEs største avdeling med 56 medarbeidere hvor fagarbeidere, ingeniører og forskere jobber sammen for et felles mål. Avdelingen ledes av Driftssjef som også har ansvaret som avdelingsleder. Samarbeidet mellom forsker, ingeniør og fagarbeider er essensielt for å oppnå gode resultater. Erfaring fra prosjektene viser at ved å jobbe som et team bestående av personell med tverrfaglig kompetanse, klarer avdelingen å løse de oppgavene som er pålagt.

Avdelingen er inndelt i 4 driftsgrupper:

  • Design & utvikling
  • Reaktorkjemi
  • Reaktoroperasjon
  • Vedlikehold & installasjon

ROE er en typisk driftsorganisasjon hvor hovedfokuset er drift av Haldenreaktoren. Det har også innebåret interne prosjekter for oppgradering av rørsystemer, instrumentering og det elektriske anlegget. Dette er prosjekter som i stor grad er blitt gjennomført med interne ressurser. I tillegg har det over en periode på flere 10 år blitt bygget eksperimentalkretser for å kunne gjennomføre avanserte brensel- og materialeksperimenter. Dette har vært samarbeidsprosjekter med øvrige avdelinger i sektoren.

ROE har et døgnbemannet kontrollrom med kapasitet og kunnskap til å operere de forskjellige kretsene som reaktoranlegget innehar. Så lenge IFE har konsesjon for reaktordrift skal anlegget være operativt. Dette i henhold til Sikkerhetsrapporten (SAR). I tillegg opererer kontrollrommet testene som er i operasjon på utsiden av reaktoren, såkalte «out of pile» tester.

Avdelingen har to kjemilaboratorier, Analyselab og Driftslab. På laboratoriene har vi utstyr, instrumenter og personell som kan gjennomføre on-line overvåkning av kjemiparametere i vannfylte systemer. Vi kan ta øyeblikksprøver og vi kan gjennomføre integrert prøvetaking fra vannfylte systemer.
De viktigste arbeidsoppgavene for Reaktorkjemi er å sørge for tilfredsstillende vannkvalitet i alle kjølevannsystemer og vannfylte systemer.
God vannkvalitet er viktig slik at:

  • sprekkdannelse ikke oppstår på ulike materialer
  • vi hindrer korrosjon
  • vi hindrer aktivitetsspredning og –oppbygging i de ulike systemene.

Fram til 27/6-2018 var avdelingens visjon å drifte Haldenreaktoren på en god og sikker måte og legge til rette for forskning på brensel og materialer for Haldenprosjektet og bilaterale kunder.

Etter beslutningen om nedleggelse skal avdelingen fortsatt sørge for sikker drift av anlegget, trygg oppbevaring av det nukleære materialet, inkludert brensel, som er lagret på anlegget. Vi skal bistå til framtidig dekommisjonering og gjennomføring av eksperimenter på utsiden av reaktoren.

Omstilling til dekommisjonering vil være viktig i framtiden. Det vil innebære nye måter å jobbe på, men det grunnleggende behovet for kompetente medarbeidere og viljen til å gjøre en god jobb vil være den samme.