Smart Paths

Tiltak som treffsikkert og billig når utslippsmål på kort sikt kan fortrenge mer omfattende og kostbare omstillingstiltak uten umiddelbare utslippseffekter. Både teknologiske og atferdsmessige endringer kan kreve tid og innsats. Risikoen med et kortsiktig fokus er at samfunnet kan låse seg inne i teknologier, sektorer og atferdsmønstre med for høye klimautslipp.

SMART PATHS vil undersøke om faren for innelåsing, og kostbare omveier som følge av dette, er til stede for den norske økonomien. For å vurdere norske klimastrategier vil vi benytte makroøkonomiske, dynamiske modeller der vi eksplisitt modellerer trege investerings- og omstillingsprosesser. Med klimastrategi mener vi kombinasjonen av mål, virkemidler og overvåkingssystemer som kan følge omstillingsprosessen. Vi vil se på både teknologisk innelåsing og andre atferdsmessige tregheter, for eksempel i form av vanetenkning eller manglende koordinering av folks handlinger. Det siste er i svært liten grad undersøkt innenfor et konsistent makromodellrammeverk. Vi vil basere oss på funn fra empiriske og eksperimentelle studier.

Vi vil også studere robustheten til mulige norske klimastrategier mot 2050. Effektene av norsk politikk og handling er avhengig av utviklingen globalt, ikke minst av klimapolitikken i EU. For å undersøke sårbarheten til Norges mulige klimastrategier studerer vi dem innenfor ulike globale regimer. Regimene vil vi velge på bakgrunn av et systematisk kvalitativt og kvantitativt scenarioarbeid. I juni 2017 startet vi opp scenarioarbeidet med en workshop for alle forskerne og ekspertene knyttet til prosjektet. Resultatet er en beskrivelse av fire mulige, kvalitativt ulike scenarioer som vi vil arbeide videre med å kvantifisere i globale teknologi- og økonomimodeller.

Som del av en klimastrategi bør veien mot lavutslippssamfunnet overvåkes og ev. justeres underveis. Vi vil foreslå indikatorer som ikke bare fanger opp utslippseffekter, men også den omstillingen som foregår i form av teknologiske, institusjonelle og atferdsmessige prosesser på vei mot lavutslippssamfunnet.

Start: 2017 – Slutt: 2021