Skadebegrensning av klimagassutslipp fra jordbruk ved bruk av mafisk bergarts materiale (MIGMIN)

Mineralindustrien produserer store menger mineral avfall som ofte består av finmalt pulver. Dette avfallet blir i dag lagret i store landfyllinger, noe som er kontroversielt. Alternativ bruk av dette materialet burde vært undersøkt, noe som kunne gjøre dette materialet verdifullt, samtidig som mindre avfall trengs og lagres.

En mulig bruk av avfallet er som et middel i landbruket mot jordforsuring. Dette er hva MIGMIN handler om: Vår hypotese er at landbruket kan bruke en betydelig mengde mafisk bergarts materiale mot jordforsuring, noe som ville være til en fordel for mineralindustrien, bøndene og det globale klima. Norske bønder strever generelt med å forbedre sin miljøvennlighet, og spesielt med å redusere sine utslipp av klimagasser. På tross av flere tiår med forskning så har det ikke blitt utviklet noen ny metode for å redusere utslipp av CO2 og N2O fra dyrket mark. En mulig vei for å gjøre dette ville være å bruke silikat mineraler i stedet for karbonat mineraler, og dermed unngå utslipp av CO2 som man får fra karbonatene. Samtidig ville man også ha redusert N2O utslippene. Selv om prosjektet fokuserer på Norge så kan resultatene anvendes globalt. Hvis prosjektet er vellykket, så vil MIGMIN kvantifisere de miljømessige fordelene med dette nye gjødningsmiddelet. Noe som igjen vil være nyttig for myndighetene, hvis de ønsker å støtte en kommersiell utvikling av denne teknologien.

IFEs oppgave i MIGMIN prosjektet var å måle reaksjonsrater for korn/støv fra mineral industrien under betingelser som er lik dem under kalking av landbruksjord. Våre resultater antyder at disse oppløsningsratene blir for langsomme, hvis ikke materialet er tilgjengelig som tilstrekkelig fint pulver.