MoZEES: Mobility Zero Emission Energy Systems

I MoZEES samarbeider rundt 40 partnere om å finne nullutslippsløsninger for trafikken på vei, bane og sjø. Senteret skal bidra til å styrke og øke den vitenskapelige, tekniske og tekno-økonomiske kunnskapen relatert til batteri- og hydrogenteknologier i transportsektoren. MoZEES bidrar i særdeleshet til design og utvikling av sikre, pålitelige og kostnadseffektive nullutslippsløsninger for tyngre transportapplikasjoner, og fokuserer i denne sammenheng på verdikjeder og systemer der Norge kan innta en ledende rolle i fremtiden. Arbeidet i MoZEES vil kunne danne grunnlaget for utviklingen av nye verdikjeder relatert til nisjer slik som nye materialer for Li-ion batterier og til nye markeder slik som hydrogen og brenselceller for den maritime sektoren.

Konsortiet i MoZEES inkluderer 7 forskningsinstitusjoner og en rekke offentlige myndighetsorganer og brukerpartnere fra privat næringsliv og industri, – fra små materialspesialister til store teknologi- og industriselskaper. Disse partnerne sitter alle på en unik kompetanse og representerer komplementære styrker og perspektiver som sammen kan frembringe de beste løsningene for nullutslipp i tungtransportsektoren. Senteret har også et sterkt fokus på utdanning, og minst 13 doktorgradsstipendiater og 5 postdoktorer vil bli finansiert gjennom MoZEES.

www.mozees.no