IFE bistår TERI med å utvikle Indias fremtidige energisystem

IFE har siden 2009 jobbet med TERI, et forskningsinstitutt i New Delhi i India som jobber med energi, miljø og bærekraftig utvikling. IFEs rolle har vært å dele erfaringer fra Norge og forskningen på IFE innen fornybare energiteknologier, modellering av energisystemet og virkemidler for energieffektivisering. IFEs forskere synes at det er lærerikt og få innblikk i Indias fremtidige utfordringer som på mange måter er forskjellig fra Norge.

Den norske ambassaden i India har finansiert tre forskjellige TERI-styrte forskningsprosjekt som energisystemanalysegruppen på IFE har vært og er involvert i:

  • 2009-2010: «Efficient and Clean Energy Technologies for India»
  • 2019: «Energy efficiency measures»
  • 2008-2020: «Low-carbon and Resource-Efficient Growth”

I sammenheng med disse prosjektene så har IFE hatt besøk fra TERI-forskere to ganger og IFE-forskere har reist til India fire ganger. Utover besøk til TERI så har IFEs besøk i India inkludert møter på den norske ambassade i New Delhi og det har vært noe tid til å være turist.

De siste reisene til Delhi i 2018 og 2019 av Pernille Seljom har vært dedikert til å bistå TERI i å utvikle en matematisk modell som skal benyttes for å gi råd om utviklingen av det Indiske energisystemet frem mot 2050. Modellen er basert på TIMES-rammeverktøyet som brukes for å lage modeller som kan gi beslutningstøtte om langsiktig utvikling av energisystemer. Dette er et av hovedverktøyene som brukes av energisystemanalyse-grupper på ENSYS for hovedsakelig analyser av det norske energisystemet. For IFE så har dette arbeidet vært både nyttig fordi det har økt vår kompetanse på modellverktøyet og vi har fått en bedre forståelse for utfordringene ved Indias energisystem.

For den Indiske TIMES-modellen så har det vært fokus på å utvikle en modell som tar hensyn til variabiliteten til sol- og vindkraft, variabiliteten til energiforbruk, regionale forskjeller innad i landet, plassbegrensninger og som kan analysere et fremtidig Indisk energisystem som er i tråd med et to-gradersmål. Selv om India ser ut til å nå sine Nationally Determined Contributions (NDCs) fra Parisavtalen så er dette ikke tilstrekkelig for å redusere fremtidige utslipp fra dagens nivå. Dette er blant annet fordi det er forventet en betydelig økt etterspørsel etter energi de neste tiårene på grunn av økt økonomisk utvikling, levestandard og tilgang til elektrisitet. For eksempel så forventes det at effektbehovet til air-condition skal over fremdobles frem mot 2050 i forhold til dagens behov. Dette vil gi tydelige krav til investeringer i ny infrastruktur som fornybarkraft, kraftnett og batterier.

Arbeidssituasjonen er selvfølgelig annerledes hos TERI enn på IFE. For eksempel så er internettilgangen  ikke stabil og uforutsigbar og luftkvaliteten har ved siste besøk (desember 2019) vært definert som «Hazardous», hvor friske mennesker er oppfordret til å holde seg inne.

Det norske Utenriksdepartementet arrangerer sammen med TERI en sluttkonferanse den 24. september 2020 hvor hovedfunnene fra prosjektet oppsummeres. Mer info under:

Agenda_21092020