Forbedring av avfallsdeponier

Mineralindustrien produserer også store volumer med mineralavfall som blir lagret i fyllinger. Disse fyllingene blir en del av det geohydrologiske systemet så fremt de ikke forsegles. Hvis ikke landfyllingene er forseglet kan giftstoffer fra avfallet lekke over i nærmiljøet og grunnvannet.

Miljøpåvirkningen fra landfyllinger kan reduseres på to måter. For det første, ved en bedre forståelse av hvordan fyllinging inngår i det hydrogeologiske systemet, noe som er nødvendig for å kunne forsegle avfallet i fyllingen. Denne forståelsen kan brukes til å forbedre planlegging av fremtidige fyllinger, men den er også nytting for å håndtere problemer i eldre fyllinger. Dette kan være problemer som lekkasje av metan, tung metaller eller forskjellige giftstoffer. For det andre, den totale mengden avfall i fyllinger må minimaliseres, for eksempel ved å finne en industriell anvendelse av avfallet.