FME CenSES: Center for Sustainable Energy Studies

Senteret sin forskning er organisert i fem forskningsområder:

  1. Politikk og overgangsstrategier
  2. Energisystem og markeder
  3. Økonomiske analyser
  4. Innovasjon og kommersialisering
  5. Scenarioutvikling

Innenfor emnet energi- og klimapolitikk har vi studert effektiviteten til nasjonale virkemidler i Norge, med et særlig fokus på energieffektivisering i bygg. Studier av læring og innovasjon i politiske prosesser har gitt oss et godt fundament for å forstå hvordan energipolitikken blir til. Basert på arbeid gjennom flere CenSES-prosjekter, har vi gjort teoretisk nybrottsarbeid og videreutviklet konseptet energi-medborgerskap. Vi tegner opp og diskuterer nye former for allmenn deltakelse i politisk arbeid med energiomstilling. Studien gir innsikter som har høy relevans for både teknologi- og politikkutviklere, og illustrerer mange mulige modeller for deltakelse som hittil er lite utviklet utover modeller for økonomiske valg.

FME CenSES har sett på suksessfaktorer for innovasjon i de teknologiske FME-ene. Forskningen er utført av forskere innen ulike fagområder, med ulike teoretiske og metodiske tilnærminger, noe som kan gi et mer helhetlig bilde av utfordringer knyttet til innovasjon og implementering av nye teknologier.

Energisystemmodeller

En langsiktig energisystemmodell (en TIMES-modell) som tar hensyn til kortsiktig usikkerhet, er utviklet. Denne kan ta hensyn til uforutsigbarheten i fornybar elektrisitetsproduksjon fra vind, sol og vann. Dette er nyttig da en økt andel fornybar kraftproduksjon krever mer fleksible løsninger som øker verdien til norsk vannkraft. Resultatene viser at tradisjonelle modeller, som ikke direkte tar hensyn til variabiliteten i fornybar kraft, kan gi for høye investeringer i vindkraft og ikke-regulerbar vannkraft.

Norges rolle i Europas overgang til et bærekraftig energisystem avhenger av europeisk klima- og energipolitikk. Dette har blitt analysert i langsiktige scenarier ved hjelp av integrerte klimamodeller og energisystemmodeller. En hovedutfordring i overgangen til et bærekraftig energisystem er hvordan man skal forvalte og drifte store mengder fornybar energi som ikke kan planlegges. EMPIRE modellen er en langsiktig kraftmarkedsmodell som modellerer kortsiktig variasjon i last og i fornybar energiproduksjon. Analyser viser at overgangen mot et lavkarbon energisystem kan bli mye dyrere uten CCS-teknologi.

Det siste året har FME CenSES arbeidet med brukercase for omstilling av samfunnet og transportsystemet og urbane transportsystem. Et hovedfunn er at det er mulig å oppnå et frivillig kutt på 25 prosent i klimagassutslipp fra husholdninger, der størst oppslutning om å atferdsendring knyttet til matvaner og resirkulering, mens det er mer krevende å endre transportvaner.

Prosjektperiode: 2011-2019

Mer informasjon: www.ntnu.no/censes