Nytt prosjekt POREX: grensesprengende teknologi for oljeutvinning

Publisert: 20. august 2018

Sissel Opsahl Viig, prosjektleder for POREX og seniorforsker ved avdeling Sporstoffteknologi. Her viser hun fram et eksempel på fluorescerende sporingsstoff som forskere fra IFE utvikler i sine laboratorier. Stoffene brukes til å kartlegge reservoar, bestemme gjenværende olje i feltene, og øke utvinningsgraden

Sissel Opsahl Viig, prosjektleder for POREX og seniorforsker ved avdeling Sporstoffteknologi. Her viser hun fram et eksempel på fluorescerende sporingsstoff som forskere fra IFE utvikler i sine laboratorier. Stoffene brukes til å kartlegge reservoar, bestemme gjenværende olje i feltene, og øke utvinningsgraden. POREX er ett av fire prosjekter som fikk innvilget støtte i Forskningsrådets PETROMAKS2-program under utlysningen «grensesprengende ideer».  Prosjektet ledes av IFE, og IRIS (nå NORCE) er med som forskningspartner. Oljeselskapet Lundin deltar som rådgivende støttespiller.

Målet med POREX er å ta laboratoriet ned i brønnen, og utføre sporstoff-tester og -analyser «in situ», nede i oljefeltet. Dette kan gi et radikalt bedre grunnlag for å ta beslutninger om utviklingen av feltet, blant annet når det gjelder valg av utvinningsmetoder.

Hvis prosjektet lykkes, kan det bety økt oljeutvinning fra de enkelte feltene, mer nøyaktig måling av hvor mye olje som finnes igjen, og både økonomisk og miljømessig gevinst, både i form av mer energieffektiv drift, og redusert bruk av kjemiske stoffer som øker utvinningsgraden.

– Dette er innovativt nybrottsarbeid, og det betyr at det er større rom for usikkerhet, sier Sissel Opsahl Viig, prosjektleder og seniorforsker ved avdeling Sporstoffteknologi.

– Dette konseptet representerer noe helt nytt, noe som aldri har vært gjort før – så det er ikke sikkert at det lykkes. Men vi har troen på ideen vår, og det er en stor oppside om vi får dette til, sier hun.

IFE ledende på sporingsstoffteknologi

IFE har en omfattende aktivitet på utvikling og bruk av sporingsstoffteknologi for petroleumsindustrien. Et av hovedområdene er bruk av sporingsstoff for å kartlegge strømningsforholdene i oljereservoarene. Stoffene tilsettes injeksjonsvannet eller injeksjonsgassen og måles når det blir produsert i en av de nærliggende brønnene.

Gjennom 40 år har IFE utviklet mange typer sporingsstoffer til bruk i et utall sammenhenger i industrien. De siste 20 årene har fokus vært spesielt rettet mot forskjellige anvendelser i olje- og gass-industri, og spesielt mot utvinning av olje og gass.

Sporingsstoffteknologien som er utviklet ved IFE, er et viktig og kostnadseffektivt bidrag til økt reservoarforståelse. Den gjør det mulig å optimalisere produksjonen og dermed hente ut maksimal fortjeneste fra feltene.

Dagens metoder

Metodene som brukes i dag for å bestemme oljemetningen i et felt består i at man henter prøver av reservoarstein opp fra feltet og gjør analyser på disse i laboratorier på land. Der forsøker de å kunstig gjenskape forholdene som er i felt. Men det er mange faktorer som da blir forandret. Blant annet blir trykk, temperatur og kjemi påvirket av de endrede omgivelsene som er på land sammenlignet med de som er nede i reservoaret.

Ved å ta laboratoriet ned i brønnene, vil man få analyser som er tilpasset de nøyaktige forholdene som er i de enkelte feltene, forklarer Viig. De ulike petroleumsfeltene kan ha svært ulike egenskaper, kjemi, trykk, temperatur med mer. Metodene som er best egnet for ett reservoar er ikke nødvendigvis de samme for et annet, med andre egenskaper. Det er derfor hensiktsmessig å bestemme den mest egnede utvinningsmetoden for det enkelte felt så tidlig som mulig, forklarer Viig.

Hva er nytt?

Hva må dere gjøre som er annerledes enn de sporingsstoff-metodene som dere i dag bruker i laboratoriene?

– Vi må designe nye sporingsstoff som er annerledes enn de vi bruker i dag. Vanligvis vil de bevege seg fra en brønn til en annen, over ganske store avstander. Nå trenger vi sporingsstoff som kun beveger seg i et lite område. Vi må lage helt nye sporingsstoff med egenskaper som passer, og som vi kan måle på et lite område. Samtidig må vi kunne finne de igjen og måle de ute i feltet.

Fluorescens er et viktig stikkord her, forteller Viig.

IFEs forskere har i de siste 5 årene utviklet ulike sporingsstoffer med fluorescerende, eller selvlysende, egenskaper. Disse er spesielt lette å detektere og måle, og har god følsomhet. Forskerne tror derfor at disse vil være godt egnet å videreutvikle for dette prosjektet.

Avslag på søknaden? Ikke gi opp!

Dette prosjektet er et godt eksempel på at hvis man har en god idé, må man ikke gi opp! sier Viig.

Hun forteller at de har søkt tre ganger før på så å si samme konseptet, før de endelig lykkes og fikk innvilget midler til prosjektet på fjerde forsøket.

– Første gang ble det sendt inn som grensesprengende idé, to ganger har vi søkt på KPN (kompetanseprosjekt for næringslivet). Ved fjerde forsøk fikk vi den innvilget under PETROMAKS2 i kategorien «Grensesprengende idé», forteller hun.

I denne prosessen har de tatt hensyn til alle innspill, forbedringsforslag og tilbakemeldinger fra de forrige søknadsrundene, og jobbet målrettet med å videreutvikle og forbedre søknaden.

– Har du tro på ideen, er moralen klar: ikke gi opp! Ta til deg kritikken, jobb målrettet og systematisk for å forbedre søknaden, og send inn igjen, smiler hun.

Fakta om POREX-prosjektet:

 • Forkortelsen POREX står for « Potential oil recovery derived from exploration wells”.
 • Ett av fire prosjekter som ble innvilget midler i Forskningsrådets PETROMAKS2-program under utlysningen «grensesprengende ideer».
 • Prosjektet bygger på IFEs unike kompetanse innen sporingsstoffteknologi (tracerteknologi).
 • Ledes av IFE, og IRIS (nå NORCE) er med som forskningspartner. Oljeselskapet Lundin er med som rådgivende støttespiller.
 • Prosjektet har en verdi på 9 millioner kroner og skal pågå over 3 år. 8 millioner kr av budsjettet går til IFE, som skal utføre mesteparten av forskningsarbeidet, og rundt 1 million kr til IRIS som skal bidra med simuleringer.
 • Både forskere fra avdelingene Sporstoffteknologi og Strømningsteknologi skal bidra.
 • Kick-off for prosjektet er høsten 2018.

IFE er ledende på sporingsstoff og tracerutvikling:

 • IFE har en omfattende aktivitet på utvikling og bruk av tracerteknologi for petroleumsindustrien.
 • Et av hovedområdene er bruk av tracer for å kartlegge strømningsforholdene i oljereservoarene. Tracer tilsettes injeksjonsvannet eller injeksjonsgassen og måles når det blir produsert i en av de nærliggende brønnene.
 • Gjennom 40 år har IFE utviklet mange typer sporingsstoffer til bruk i et utall sammenhenger i industrien.
 • Sporingsstoffteknologien som er utviklet ved IFE, er et viktig og kostnadseffektivt bidrag til økt reservoarforståelse. Den gjør det mulig å optimalisere produksjonen og dermed hente ut maksimal fortjeneste.
 • Sporingsstoffmetoder benyttes for å finne ut hvor mye olje som er igjen i et felt, og hvordan man best kan utvinne denne oljen.
 • IFE er med som forskningspartner i Det Nasjonale IOR-senteret som forsker på metoder for økt oljeutvinning (IOR= Improved Oil Recovery) Senteret er et forskningssenter under PETROMAKS2-programmet, og ledes av Universitetet i Stavanger med IFE og IRIS som forskningspartnere.
 • IOR-senteret fikk i vår godkjent sin midtveisevaluering av Forskningsrådet, og fortsetter dermed i 3 år til, totalt 8 år.

Kontakt: Sissel Opsahl Viig (avd. SPORSTOFF)