IFE forskningspartner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Publisert: 12. juni 2020

Målet med senterordningen for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er mer innovasjon og verdiskaping i næringslivet. I sentrene samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet. De nye sentrene får finansiering i inntil åtte år og vil starte opp til høsten.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling. Vi har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da er det viktig å koble forskning og næringsliv nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/22-nye-sentre-for-forskningsdrevet-innovasjon/

– Med vår ledende kompetanse innen energi, miljø og digitalisering skal IFE bidra til innovasjon og verdiskaping i fire av de nye sentrene. Vi ser frem til å utvikle kompetanse og teknologi som skaper verdier og klimavennlige løsninger for fremtiden, kommenterer IFEs administrerende direktør, Nils Morten Huseby.

Dette er sentrene IFE er partner i:

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy
Senterets ambisjon er å bli et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forsknings- og innovasjonssenter for bærekraftig bruk av jordmaterialer. Hovedmålet er å utvikle teknologier, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for mest mulig bærekraftig håndtering og behandling av avfall og jordmateriell.

  • Vertsinstitusjon: NMBU
  • Forskningspartnerne: NGI, Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning, IFE, NIBIO, NIVA og NILU.

Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment
Senterets hovedmål er å oppnå en vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og utvikle nye og bedre design for undergrunnsbarrierer. Forståelsen av brønnintegritet er nøkkelen for både sikker utnyttelse og nedstengning av oljefelter, utnyttelse av dyp geotermisk energi, samt sikker lagring i undergrunnen av CO2, hydrogen og kjernefysisk avfall.

Senteret vil bidra til å utvikle industrien til å møte fremtidige utfordringer. Tusenvis av brønner skal plugges på norsk sokkel, med enorme kostnader for næringen og Norge. Fagfeltet har fått betydelig oppmerksomhet i flere år, men forskningen og innføring av nye metoder har ikke holdt tritt med det økende behovet i næringen.

  • Vertsinstitusjon: SINTEF AS
  • Forskningspartnerne: NTNU, NORCE, Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetet i Stavanger og andre enheter i SINTEF

 

SFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operations
Hovedmålet med senteret er å utnytte kompetansen til den komplette norske maritime klyngen og befeste Norge som en ledende global aktør innenfor autonome skip. Senteret vil utvikle og administrere teknologier, systemer og operasjoner for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv autonom sjøtransport og drift.

Senterets forskning skjer på et område der Norge har spesielt gode muligheter til å utvikle en verdensledende industri og hvor det også er sterk internasjonal konkurranse.

  • Vertsinstitusjon: NTNU
  • Forskningspartnere: Universitetet i Oslo, SINTEF og Institutt for energiteknikk

 

SFI PhysMet – Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

Senterets hovedmål er å muliggjøre og akselerere omstillingen av den nasjonale metallindustrien mot mer bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon og utvikle fremtidige materialprodukter, løsninger og forbedrede prosessmetoder.

Ved overgang til sirkulær økonomi er det helt nødvendig å både øke kunnskapen om hvordan sortere resirkulerte metaller og hvordan disse kan kombineres i nye strukturelle og funksjonelle legeringer. Senteret vil dekke et stort industriområde som er meget kritisk i relasjon til reduserte CO2-utslipp og for å få til en sirkulær økonomi.

  • Vertsinstitusjon: NTNU
  • Forskningspartnerne: SINTEF Industri, SINTEF Manufacturing og IFE