Nærmere drømmen om «grønn aluminium»

Prosjektet som kan revolusjonere den globale aluminiumsindustrien har gjort et solid sprang fremover gjennom å separere ut silika fra den aluminiumsholdige bergarten anortositt.

Publisert: 15. februar 2023

(bildetekst ... )

Asunción (Suni) Aranda, forsker ved Institutt for energiteknikk (IFE), og hennes kolleger i det EU-finansierte prosjektet, AlSiCal, har i en årrekke jobbet for å utvikle frem en ny, forbedret metode for produksjon av aluminium.

- Med optimalisert produksjonsprosess av silika fra norsk anortositt er vi et stort steg nærmere drømmen, sier Aranda.

Med optimalisert produksjonsprosess av silika fra norsk anortositt er vi et stort steg nærmere drømmen, sier Aranda.

Betydelige miljøfordeler

De store fordelene med denne prosessen ses tydeligst i kontrast til ulempene med dagens aluminiumsproduksjon. Aluminium fremstilles i dag gjennom elektrolyse av råstoffet bauxitt (en jordart som dannes ved kjemisk forvitring av faste feltspatrike bergarter i varmt klima). Hvert produsert tonn av aluminium medfører medfører betydelige utslipp av CO2, både som følge av høyt energiforbruk og i form av utslipp fra selve prosessen. I tillegg etterlater prosessen store mengder av et uønsket restprodukt: giftig rødslam. Rødslam er svært basisk med typiske pH-verdier på 10-13 og kan derfor ikke slippes ut i naturen. (pH-verdiene er sammenliknbare med rengjøringsmiddelet salmiakk med pH = 12,5.)

Målet er at utnyttelse av anortositt til fremstilling av aluminium kan bidra til å redusere industriens CO2-utslipp og eliminere utslippene av miljøskadelig rødslam.

I et pilotanlegg har IFE-forskerne i samarbeid med eksperter ved Herøya industripark lykkes med å produsere silika fra anortositt. Og i motsetning til dagens prosess forbruker denne prosessen CO2.

Harald Solhaug, ingeniør i IFE, viser fram silika som har blitt separert ut av bergarten anortositt i pilothallen i Herøya Forskningspark. Kilde: heroya-industripark.no

Strategisk viktig

I tillegg til miljøgevinsten, vil dette kunne gjøre bergarten anortositt - som Norge har store mengder av - til en viktig ressurs i global sammenheng.

- Nye råstoffkilder er veldig viktig. Det er ikke bare miljøaspektet, men tilgang på råstoff er strategisk og politisk viktig for Europa og Norge. Det er viktig at vi blir uavhengige av tredjeparter, sier Suni Aranda.

Europa er veldig ivrige etter å utvikle alternative og grønne prosesser for aluminium. Det er grunnen til at vi har fått prosjektfinansiering fra EU. Parallelt med den pågående forskningen øker etterspørselen etter aluminium i verden.

Vi får henvendelser fra hele verden som etterspør informasjon og råstoffprøver. Markedet er forandret, og spesielt med krigen i Europa, kan det bli et skifte fra globalt til mer nasjonalt fokus, fremholder Aranda.