Miljøsikkerhet og strålevern

Avdeling miljøsikkerhet og strålevern (MIST) er organisert under forskningsområdet miljøteknologi og har radiokjemilaboratorier som er moderne og godt utstyrt der avdelingen kan utføre analyser av naturlige og menneskeskapte radionuklider i en rekke typer prøvemateriale. Laboratoriet er et av Norges største innen dette feltet. IFE har tilbudt analysetjenester av radionuklider siden instituttet ble etablert i 1948. Vi er et ungt team (med forskningsbakgrunn) som utvikler oss raskt.

Naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM) finnes i miljøet og er radioaktive elementer av naturlig opprinnelse som har vært til stede siden dannelsen av jorden. NORM inneholder først og fremst uran og thorium med henfallsprodukter og kalium. Det er variasjon i konsentrasjoner fra sted til sted og fra land til land. Dette vil avhenge av geologisk historie.

Industrielle prosesser vil flytte, endre innbyrdes sammensetning, oppkonsentrere og mobilisere de radioaktive stoffene. Fordi Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har så lave grenser for hva som tillates av utslipp er det i mange tilfeller nødvendig for industri, helsevesen, forskningsinstitusjoner og myndigheter å kartlegge avfall, utslipp og produkter.

Tjenester som avdeling MIST kan bistå med

  1. Analyser/målinger i våre laboratorier på IFE
  2. Hasteanalyser (24 timers service) og målinger ute i felt
  3. Kartlegging av utslipp
  4. Assistanse i prosessen med å søke om utslippstillatelse

I tillegg tilbyr avdelingen strålevernkurs

Avdelingens laboratorier og tjenester

IFEs rolle i marint overvåkningsprogram

IFE var inntil 2023 involvert i overvåkning av radioaktive stoffer i sjøvann, sediment og levende organismer på oppdrag fra DSA og Havforskningsinstituttet. Det er generelt lite menneskeskapt radioaktivitet i havet. Mer informasjon kan finnes på DSAs nettsider om radioaktivitet i havet og marint overvåkningsprogram (RAME)

Publikasjoner ved avdeling MIST

Leskinen, A., Salminen-Paatero, S., Leporanta, J. et al. Sampling, characterization, method validation, and lessons learned in analysis of highly activated stainless steel from reactor decommissioning. J Radioanal Nucl Chem 333, 145–163 (2024).

Skjerdal H, Heldal HE, Rand A, Gwynn J, Jensen LK, Volynkin A, Haanes H, Møller B, Liebig PL, Gäfvert T. Radioactivity in the Marine Environment 2015, 2016 and 2017. Results from the Norwegian Marine Monitoring Programme RAME. DSA-rapport 2020:04. Østerås, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2020.

Skjerdal H, Heldal HE, Gwynn J, Strålberg E, Møller B, Liebig PL, Sværen I, Rand A, Gäfvert T, Haanes H. NRPA. Radioactivity in the marine environment 2012, 2013 and 2014. Results from the Norwegian National Monitoring Programme (RAME). StrålevernRapport 2017:13. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority, 2017