Ambisiøs satsning for videre vekst ved IFE på Kjeller

Publisert: 4. juli 2020

Illustrasjon: Grape Architects

I alt 59 naboer og andre interesserte deltok i det digitale møtet, og det kom mange gode spørsmål som ble svart ut i møtet.

Fikk du ikke deltatt i møtet? Se opptak av hele informasjonsmøtet her.

Se også Presentasjon infomøte_1.7.2020

Bakgrunn

IFE gjennomgår nå de største endringene siden instituttet ble etablert i 1948. Atomreaktorene både i Halden og på Kjeller er stengt og skal bygges ned, og det omfattende arbeidet med atomopprydding har startet. Samtidig opplever IFEs øvrige virksomhet, Forskning og utvikling (FoU) og Radiofarmasi, stor etterspørsel, og IFE har behov for å tilrettelegge for videre vekst og utvikling for disse delene av virksomheten.

Trygg atomnedbygging

I forbindelse med nedbyggingen av atomreaktoren skal det nukleære området på Kjeller skilles ut og overføres til Norsk nukleær dekommisjonering (NND). NND er en statlig etat etablert for å ivareta en trygg og kostnadseffektiv nedbygging av atomanleggene. IFE skal overføre nukleære konsesjoner, anlegg og ansatte til NND innen 2023.

I denne prosessen vil IFE overføre de nukleære anleggene og tilhørende kontorbygg til NND. Dette medfører behov for nye lokaler og laboratorier for de øvrige delene av IFEs virksomhet, FoU og Radiofarmasi.

Det er på denne bakgrunn satt i gang reguleringsarbeid for IFEs eiendom på Kjeller, Instituttveien 18. Målet er å tilrettelegge for vekst og videre utvikling av IFEs virksomhet, uten atomanleggene. Planprosessen som omfatter det nukleære området er adskilt fra planprosessen til IFEs øvrige område, og vil ledes av NND.

Ny vei med adkomst til IFE fra Rv 120

Reguleringsprosessen omfatter blant annet ny vei fra riksvei 120, slik at man slipper trafikk gjennom boligområdet på Kjeller og ut på Fetveien. Det vil også bli viktig for transporten som kommer når nedbyggingen av atomanleggene starter for fullt. Den nye inn- og utkjøringen gir bedre adkomst for tunge maskiner og transport når atomanleggene etter hvert skal rives og fjernes, og den vil gi bedre logistikk for IFEs øvrige drift.

IFE utvikling Campus Kjeller fase 2 (2020-2023)

Planen tilrettelegger også for utstrakt bruk av sykkel, både som transport til og fra IFE, og inne på IFEs område, med mange parkeringsplasser for sykler. Det er også planer om en egen solpark inne på området som skal brukes av IFEs forskere som jobber med solcelleteknologi.

– Miljø er viktig for IFE, og vi vil at alle også skal se at vi satser grønt når vi jobber med grønn teknologi. Det blir grønne arealer, materialbruken skal være miljøvennlig og god, og det skal tilrettelegges for hyggelige møteplasser også utendørs, understreker Nils Morten Huseby, adm. dir IFE.

Reguleringsprosessen har IFE mål om å fullføre i løpet av 2021. Så beskriver masterplanen en gradvis utbygging over flere år. Se presentasjonen for skisser over de ulike fasene.

Kontaktinformasjon i forbindelse med planarbeidet

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, eller merknader/innspill som kan ha betydning kan sendes til Grape Architects ved Marthe Nyhuus, marthe@grape.no / tlf. 986 07 644. Brev kan sendes til Grape Architects AS v/Nyhuus, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no  / P.b. 414, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 17.08.2020.

Naboer og grunneiere er blitt varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet lagt ut på kommunens hjemmeside:

https://www.lillestrom.kommune.no/oppstart-av-planarbeid/

Se også omtale av planene i Romerikes blad (+) (krever abonnement)

Illustrasjon: Grape Architects

IFE Campus Kjeller skal videreutvikles for fremtiden. – Det blir grønne arealer, materialbruken skal være miljøvennlig og god, og det skal tilrettelegges for hyggelige møteplasser også utendørs, understreker Nils Morten Huseby, adm. dir IFE.