Slik kan Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og IFE tømme det gamle atombrenselslageret på Kjeller innen to år

Publisert: 9. mars 2020

IFE-personell kontrollerer historisk brensel, JEEP I stavbrønn. Foto: Mette Johnsrud, 2015

Hittil har det ikke vært mulig å finne sikre løsninger på hvordan man kan få brenselet over i nye og bedre lagre. NND og IFE har nå funnet en mulig løsning som gjør at brenselet kan være ute av stavbrønnen og sikkert mellomlagret i hensiktsmessige anlegg i Sverige innen to år.

I samarbeid med Studsvik AB har NND og IFE arbeidet frem en plan for å tømme de gamle lagrene for brukt reaktorbrensel.

Ulike alternativer har blitt undersøkt

En spesiell arbeidsgruppe i IFE og NND har jobbet frem fire mulige løsninger som vurderes:

  1. Utbedre nåværende lager.
  2. Benytte andre fasiliteter på Kjeller. Den såkalte «Ponden» er aktuell.
  3. Kjøpe spesialbygde containere (casks) og flytte over brenselet i disse.
  4. Studsvik AB henter ut brenselet, transporterer det til Sverige, mellomlagrer det i trygge lagre og undersøker og behandler brenselet for sluttlagring.

Studsvik-løsningen er det beste alternativet

Studsvik AB har lang erfaring med å behandle og lagre atombrensel. Den siste tiden har Studsvik gjennomført grundige undersøkelser rundt hva som skal til for å tømme stavbrønnen. Studsvik har både kompetanse og utstyr som skal til for å gjøre jobben på en sikker måte. I tillegg må noen instrumenter utvikles og spesialkonstrueres med støtte fra Studsvik.

Løsningen som Studsvik presenterer viser at alt brenselet kan være ute av stavbrønnen og mellomlagret Sverige innen to år. Dette er betydelig mye raskere enn det noen av de andre alternativene kan tilby. NND og IFE er derfor fast bestemte på å få de siste brikkene rundt denne løsningen på plass.

Noen forbehold

Det gjenstår flere kommersielle og juridiske avklaringer, og løsningen må blant annet godkjennes av regulerende myndighet i Norge ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og i Sverige ved Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Fakta

  • I 1951, som sjette land i verden, klarte norske vitenskapsmenn på daværende IFA (Institutt for Atomenergi, senere IFE) å starte en atomreaktor, JEEP 1.
  • Det brukte brenselet fra atomforskningen ligger i et lager på Kjeller – den såkalte «Stavbrønnen».
  • Lageret overvåkes og det finnes ikke tegn på lekkasjer, men lageret oppfyller ikke dagens krav til lagring av denne type atomavfall. Derfor er det IFE og NNDs høyeste prioritet å finne en løsning på situasjonen.

Kilde: Oppslag NND sin nettside

IFEs nettside, les mer om: IFEs arbeid med brenselslageret gjennom mange år.