Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets (DSAs) grense for friklassing av lavradioaktive avleiringer er 10 Bq/g for 226Ra, 228Ra eller 210Pb. Dette betyr at hvis aktivitetskonsentrasjonen er høyere enn 10 Bq/g for en av nuklidene nevnt over, klassifiseres materialet som lavradioaktivt avfall og må behandles spesielt. Grenseverdien er i overensstemmelse med friklassifiseringsgrenser gitt av EU.

Feltmåling


Identifisering av LRA-kontaminert utstyr kan gjøres på feltet. Målingene gjøres med håndmonitor som er følsom for beta- eller gammastråling. Dersom det skal måles på avleiring som kan inneholde 210Pb, må det benyttes en betasensitiv probe. Probene kalibreres mot standarder med kjent spesifikk aktivitet (Bq/g). Slike standarder kan produseres av IFE.

Målingen kan enten gjøres direkte på belegget i komponenten, eller på prøver av belegget. Det er hensiktsmessig at boksen med belegget har tilnærmet samme geometri som standardene.

Laboratoriemålinger – 24-timers service

Håndmonitorer som benyttes ved feltmålingene måler kun totalaktiviteten og ikke aktiviteten av hver enkelt Ra-isotop for seg. I enkelte tilfeller kan disse målingene kun benyttes til å bestemme hvorvidt det er nødvendig å måle prøven med mer nøyaktige metoder. Høyoppløselig gammaspektrometri  er en slik metode, og benyttes for å identifisere og bestemme mengden av de enkelte nuklidene.

226Ra kan bestemmes direkte eller vha døtrene 214Pb og 214Bi. 228Ra må derimot bestemmes vha datternukliden 228Ac. Ved radioaktiv likevekt er aktiviteten av 226Ra lik aktivitetene til 214Pb og 214Bi. Det samme gjelder for 228Ra og 228Ac.

Dersom det haster med å få utført måling for klassifisering av scale, kan IFE tilby hurtigmålinger med rapportering innen 24 timer (arbeidsdager). Prøvene må i så fall varsles på forhånd. Vi tar et pristillegg etter avtale med kunden

Vi tilbyr også kurs i hvordan måle og klassifisere LRA. Mer informasjon kan finnes her: Strålevernskurs

Ta kontakt på e-post radanalyse@ife.no