Kvalitetssikring av biometan

Tema: Hvor ofte skal man ta gassprøve?

ISO 16723 og ISO 10715 spesifiserer at man bør foreta indirekte målinger, prøvetaking og laboratorieundersøkelse, etter basis i erfaringskunnskap og sluttbrukers behov.

Er det stor variasjon av inneholdet på bioavfallet kan også gasskomposisjonen endres likeledes. Ser du store svingninger fra direktemålinger på anlegget, så har du sannsynligvis store svingninger også på komponenter du ikke overvåker og du bør ta gassprøver oftere for å beholde kontrollen. Hvis man har gjort prosessforandringer, som endret temperaturregime eller installert nye filtre, så har man også antakelig endret kvaliteten på gassen. Om sluttbruker har spesifisert et kvalitetsintervall som gassproduktet må ligge under så vil erfaringskunnskap være basis for kontrollfrekvens. Likeledes, ønsker du å følge EUs biometan standard så kan de oppgitte grenseverdiene benyttes som grunnlag for prøvetakingsfrekvens på basis av variasjoner i produksjonen. Kapabilitetstesting kan være et nyttig verktøy for en robust produksjon.

Shewhart diagram eksempel
Kapabilitetstesting som med et Shewhart diagram, er ofte nødvendig for å følge opp kvalitet på et produkt over tid og er basert på grundig forstudie/pilotstudie.

Vi skiller også mellom spot-prøver, dagsgjennomsnitt, ukesgjennomsnitt og månedsgjennomsnitt – hva du velger avhenger av sluttbrukers krav til kvaliteten av produktet over tid og hvor stabil kvaliteten er.

Antallet prøver vi tar ved en måletidspunkt (spot) avhenger av hvor nøyaktig vi ønsker resultatet og følger også der erfaringskunnskap. Skal man ha gode tall f.eks. på hydrogengass eller svovelstoffer, må man kanskje ta 3 eller flere gassposer. Usikkerheten til laboratoriemålingene er sterkt knyttet opp mot måten vi tar prøven, men kunnskap om stoffets egenskaper og stoffmengde er også avgjørende for presisjonen.

Uansett hvordan man vender på det er det best å ha en veletablert kunnskap om kvaliteten til sluttproduktet. Er du usikker på prøvetakingsfrekvensen så anbefaler IFE, som et minimum, å prøveta til indirekte målinger/periodiske målinger, to ganger i året. En gang på sommerhalvåret og en gang på vinterhalvåret.

IFE bistår med å anslå prøvetakingsfrekvens og kvalitetssikre gassen som produseres. Vi har alltid gassposer og TD-rør klare for forsendelse med egnet UN3167 emballasje og vi kan selv møte opp på anlegget for prøvetaking.

Gas samples
Gassprøver vi mottar kommer i mange varianter. TD-rør, Isotubes, Gassposer, trykkflasker, m.fl.

Ingar tar gassprøve
Gassprøve forberedes før injeksjon

IFE Geokjemiske Laboratorium

IFE’s geokjemiske laboratorium utfører rutinemessige gassanalyser som en tjeneste for biogassindustri i Norge og Norden. Vi bidrar med analysetjenester for at produsentene kan vedlikeholde risikovurderinger og sikre kapabilitet i produksjonen. Vi komplementerer sensormålinger på stedet med klassiske analysemetoder og vi dekker de gasskomponentene du ikke ser direkte. Vi er også en forskningsstiftelse og tar på oss større oppdrag rundt problemstillinger i industrien.

Vi bidrar også til opplæring som en del av det samfunnsoppdraget forskningen tilskriver om videreformidling. Hver måned tar vi på IFE’s geokjemiske laboratorium opp temaer som angår gasskvalitet på biogassannlegg.