Nye Østfold Fylkeskommune besøkte Haldengruppen

Mandag denne uken hadde Haldengruppen gleden av å ha den kommende fylkeskommunedirektøren i Østfold, Solveig Olsen, og fylkesdirektør i Viken, Håkon Johnsen, på besøk i IFEs lokaler.

Publisert: 14. desember 2022

Åsmund Bråtekas og Jens-Petter Berget gleder seg til å snakke om initiativer i Halden kommune

Haldengruppen som består av IFE, Høgskolen i Østfold, Smart Innovation Norway, eSmart Systems, og Halden Kommune hadde invitert den kommende fylkeskommunedirektøren og hennes stab for å høre om hvilke prosjekter og initiativer som finnes i Halden.

Petter Kvalvik fra IFE innledet møtet og orienterte om IFEs prosjekter. Foto: IFE

Østfold som innovasjonsdistrikt

Et sentralt tema for dagen var utvikling av Østfold som innovasjonsdistrikt. Innen denne sfæren ble særlig Min Digitale By dratt frem. Min Digitale By er et program som alle aktørene i Haldengruppen er med på, og som handler om å utvikle Halden til å bli en fremtidsrettet by som kan dra nytte av nye teknologiske fremskritt. I senter for dette prosjektet ligger prinsipper som innbyggerinvolvering, demokrati, og åpenhet. Haldengruppens sammensetning av forskning, akademia, næringsliv, og nettverksressurser, gjør opp et solid grunnlag for å drive innovasjon og utvikling i en by med mennesker i fokus.

Kjernekompetansen som Haldengruppen tar med seg inn i Min Digitale By. Illustrasjon: IFE

Et annet tema som representerer store potensielle verdier innen kompetanse og eksportmuligheter er dekommisjonering. NND har etablert seg i Halden for å overta ansvaret for å dekommisjonere den nedstengte atomreaktoren som IFE har forsket på siden 1958. Dette gjør at IFE får unike muligheter til å forske på dekommisjonering av atomreaktorer. Det finnes et stort antall reaktorer rundt om i verden som skal dekommisjoneres, og det blir stadig flere i årene som kommer. Her har Norge en enestående mulighet til å eksportere forskning og tekniske løsninger som kommer fra IFE, og Østfold kan bli et globalt episenter når det gjelder kompetanse på dekommisjonering. Teknologien og løsningene som utvikles her, vil også bli svært nyttige for oljeplattformer og andre industriinstallasjoner i utfordrende miljøer.

De fire forskningsområdene som Haldengruppen jobber med i Min Digitale By-programmet. Illustrasjon: IFE

Det digitale samfunn

Det digitale samfunn, som er et stort forskningsområde på Høgskolen i Østfold, vil også være svært aktuelt for det «nye» Østfold, og Norge ellers. I dette forskningsområdet er det definert fire tema. Digitalisering av utdanning, helse, teknologi, og arbeidsplasser. Dette for å sørge for kompetansearbeidsplasser og kompetansearbeidere, en robust helsetjeneste som kan bruke digitale verktøy for å levere bedre og mer effektive tjenester, og teknologi som kan hjelpe små og store bedrifter. Inn her kommer også prinsipper som datasuverenitet og verdisetting av data. Dette er områder som er i fokus hos IFE og i Min Digitale By-samarbeidet.

Det digitale samfunn. Illustrasjon: HIØ

Haldengruppens bidrag i nye Østfold

Som en del av arbeidet mot å etablere Østfold som et innovasjonsdistrikt, presenterte Haldengruppen tre områder som de gjerne vil bidra med.


Forskningsmiljøet i Halden er Østfolds fremste virkemiddel for vekst i kompetansearbeidsplasser.
Halden kommune er den kommunen i Norge med høyest antall doktorgrader fordelt på antall innbyggere, mye grunnet aktørene i Haldengruppen.


Haldenmiljøet er kjernen i utviklingen av Østfold innovasjonsdistrikt. Forsknings- og utdanningsmiljøet i Halden jobber med tematikk som er sentrale for fremtidens samfunn. Fra helsetjenester og livskvalitet, til energi og arbeidsplasser. Dette vil være svært nyttig i moderniseringen av østfoldbyene.


Halden kommune er Norges fremste innen pilotering av innovativ teknologi. Kommunen har vunnet og blitt nominert til flere priser innen digitalisering og smart by-løsninger. Halden er også kåret til den beste mellomstore nordiske kommunen av Nordic digital municipality index. Dette er et arena som kan tiltrekke seg store internasjonale prosjekter, og bidra til arbeidsplasser og god verdiskapning gjennom prosjekter i samarbeid med Haldengruppen.  

Eli Haugerud fra Smart Innovation Norway presenterte noen deres kompetanseområder for å utvikle nye Østfold.

Flere må jobbe sammen

En tydelig oppfordring fra Haldengruppen var at byene og kompetansesentrene i Østfold må bli bedre på å samarbeide og dra nytte av hverandres arbeid. Intern konkurranse og hegning om egne funn vil føre til en sein utvikling av regionen, og muligheter som unnslipper. Østfold har vært, og vil fortsatt være inngangsporten til Europa for Norge. I dette ligger det store mulighetsrom når det kommer til eksport av teknologi og kompetanse, samt tilgang på utenlandsk ekspertise og arbeidskraft.

Østfoldbyene må dra i samme retning og spille hverandre gode. Slik får vi vist frem alt det gode arbeidet som gjøres i regionen. Dette er viktig for at Østfold igjen blir et distrikt med gode arbeidsplasser og en høy levestandard for innbyggerne her. IFE og Haldengruppen vil gjøre sin del av arbeidet for å få dette til, og håper at flere aktører i Østfold vil være med.