Ny måldato for overføring av Haldenreaktoren til staten 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), har gitt Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og Institutt for energiteknikk (IFE) i oppgave om å utrede stegvis overføring av IFEs nukleære virksomhet. Den 20. desember 2023 sendte IFE og NND over utredningen av stegvis overføring av de nukleære anleggene. Utredningen anbefaler en stegvis overføring og at virksomhetsoverdragelsen av det nukleære anlegget i Halden skjer 1. januar 2025. 

Publisert: 21. desember 2023

IFE har som ett av to samfunnsoppdrag en trygg håndtering og opprydding etter 70 år med atomvirksomhet i Norge. Overføringen er viktig for å gi staten bedre kontroll over nedbyggingsarbeidet av atomanleggene, samtidig som det gir IFE en mulighet til å rendyrke sitt andre samfunnsoppdrag som er forskning for en bedre fremtid og verdiskapning i Norge. IFE har et godt og tett samarbeid med NND og arbeider etter de samme verdiene trygg, troverdig og ansvarlig. 

Tidligere har målsetningen vært at hele IFEs nukleære virksomhet skal overføres til staten samtidig. Dette har vist seg å være vanskelig, da det er en del kompleksitet i anlegget, spesielt på Kjeller, hvor forskningsdivisjonen til IFE deler en del anlegg og infrastruktur med den nukleære divisjonen. Det vil blant annet kreve at IFE flytter en del av forskningsvirksomheten ut av det nukleære området, og det vil derfor være behov for oppbygning av ny forskningsinfrastruktur. IFE har blant annet fått et lån av myndighetene til dette formålet, noe du kan lese om i nettsaken Statsbudsjettet ivaretar trygg atomopprydding. 

-Det vil ta lengre tid å overføre anleggene samlet, særlig på grunn av kompleksiteten rundt overføring av anleggene på Kjeller. Derfor er en stegvis overføring av Halden i 2025 et godt alternativ, sier divisjonsdirektør i IFE, Atle Valseth. 

Atle Valseth, divisjonsdirektør ved IFE er fornøyd med anbefalingen om stegvis overføring. Foto: IFE

Det vil ta lengre tid å overføre anleggene samlet, særlig på grunn av kompleksiteten rundt overføring av anleggene på Kjeller. Derfor er en stegvis overføring av Halden i 2025 et godt alternativ.

Atle Valseth

Divisjonsdirektør ved IFE

En kompleks prosess 

For at IFE skal kunne overføre det nukleære anlegget i Halden til NND, må IFE søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets (DSA) om godkjenning om endring av vår organisering av nukleær virksomhet uten Haldenreaktoren. NND må få innvilget av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sin konsesjonssøknad for Haldenreaktoren. DSA vil avgi sin innstilling til konsesjonssøknaden til HOD.  IFE og NND har på oppdrag fra NFD utarbeidet en utredning for stegvis overføring. IFE og NND anbefaler og beskriver hvordan overføring av anlegget i Halden kan gjennomføres 1. januar 2025. Det er Kongen i statsråd som gir endelig godkjenning for en virksomhetsoverdragelse.  

IFE har tilpasset organisasjonen for en stegvis overføring av det nukleære anlegg til NND. Da dette nå vil skje stegvis, vil anleggene stegvis bli overført fra IFE til NND, når en godkjenning fra myndighetene foreligger.  Etter overføring av Haldenrektoren, vil  samme prosess gjennomføres for Norges nasjonale kombinerte lager for deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA), og til slutt atomanlegget på Kjeller.  

Sikkerhet og ansatte i fokus 

IFE vil i overføringsfasen sørge for at sikkerheten ved IFEs nukleære anlegg ivaretas på en god måte. Et tett og godt samarbeid mellom IFE og NND vil være viktig i hele fasen inntil alle nukleære anlegg er overført til NND. Å sikre trygghet og forutsigbarhet for ansatte er sentralt i arbeidet, så det blir viktig med god kommunikasjon med og involvering av ansatte og tillitsvalgte i både IFE og NND.  

-Vi gjennomfører overføringen slik at sikkerhet ivaretas i alle faser av overføringen. Å sikre trygghet og forutsigbarhet for ansatte er sentralt i arbeidet, påpeker Valseth.

Vi gjennomfører overføringen slik at sikkerhet ivaretas i alle faser av overføringen. Å sikre trygghet og forutsigbarhet for ansatte er sentralt i arbeidet.

Atle Valseth

Divisjonsdirektør ved IFE

DSA og NFD vil bli holdt orientert om arbeidet. 

Du kan lese NNDs pressemelding her.  

Om IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor da den første reaktoren ble satt i drift i 1951. IFE har bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår.    

IFE er en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 720 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.