IFE Sommerjobber innen Energi og CleanTec 2024

(English version below) 

Institutt for Energiteknikk (IFE), søker 17 engasjerte sommerstudenter til forskningsavdelingene Hydrogenteknologi, Solkraftsystemer, Offshore vind, Batteriteknologi, Strømningsteknologi og Energisystemanalyse.

Vi står midt i en epoke med enorme klimautfordringer, og overgangen til et lavkarbonsamfunn er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. Hos IFE er vi lidenskapelig opptatt av å forme denne fremtiden ved å utvikle nyskapende løsninger og drive state-of-the-art forskning på tvers av et bredt spekter av banebrytende teknologier.

Nå har du sjansen til å være en del av denne innsatsen. Enten du drømmer om en karriere innen akademia eller ønsker å gjøre en reell innvirkning i industrien, gir IFE deg plattformen til å utvikle deg faglig og personlig.

Som en sommerstudent hos oss, vil du bli utfordret individuelt, men også få muligheten til å være en del av dynamiske team som jobber sammen for å løse reelle problemstillinger. Du vil bli veiledet av erfarne IFE-forskere som brenner for de samme temaene som du jobber med, og som er klare til å dele sin kunnskap og erfaring med deg.

I tillegg til den faglige veksten vil du bli en del av et inkluderende og støttende fellesskap. Vi vil arrangere sosiale arrangementer som bringer sammen alle våre sommerstudenter, slik at du kan bygge nettverk og skape minner for livet.
Alle 15 stillinger vil være samlokalisert i våre lokaler på Kjeller, 25 min unna Oslo S med kollektiv transport. Sommerjobbene vil typisk være 6-8 uker, med noen ukers opphold i fellesferien. Detaljer rundt oppstart og ferie vil diskuteres i rekrutteringsprosessen.

Søker du sommerjobb innen flere av fagfelt anbefaler vi å legge inn flere søknader. Studenter fra eldre årstrinn vil bli prioritert, men alle oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 15. november. 
Søknad må inneholde CV, vitnemål/karakterutskrift og personlig søknadsbrev. Vi håper å høre fra deg. 

English version:  

The Institute for Energy Technology (IFE), Energy and CleanTec, is seeking 17 committed summer students for the research departments Hydrogen Technology, Solar Power Systems, Offshore Wind, Battery Technology, Flow Technology and Energy System Analysis. 

The world faces major climate challenges, and the transition to a low-carbon society is one of the most important missions of our time. At IFE, we work to develop solutions for the green shift, and are conducting research within a wide range of tomorrow’s technologies together with industry, business and public actors.

We want to give the summer students a unique insight into state-of-the-art research and industrial solutions. Some of the positions will have tasks to be solved individually, while others will work in teams. All students will be followed up by experienced IFE researchers who are working on the topics on a daily basis. In addition, gatherings and social events will be organized for all the summer students. 

All 17 positions will be co-located in our premises at Kjeller, 25 minutes away from Oslo S by public transport. The summer jobs will typically last from mid-June to mid-August. The details of start-up and holiday will be discussed during the recruitment process. Depending on the supervisor and staffing, some holiday may have to be taken during the period. 

Please state clearly which position/positions you are applying for in your application. Master students will be prioritized, but all students are encouraged to apply. The vacancies are written in Norwegian, but feel free to write your application in English. The application deadline is the 15. november 2023. 

Please enclose your CV, grade transcript and personal application letter with your application. We are looking forward to hear from you. 

Stillinger 

#1 Solkraftsystemer (3-4 stillinger) / Solar Power Systems (4 positions):  

Forskningsavdelingen Solkraftsystemer søker inntil fire sommerstudenter.  

 Avdelingen utfører forskning og utvikling relatert til storskala bakkemonterte solkraftanlegg, flytende solkraftsystemer og integrerte systemer. Vi jobber i tett samarbeid med norske og internasjonale partnere for å støtte utvikling og implementering av ulik solenergiteknologi.  

Innenfor solkraftverk fokuserer vi på hvordan vi kan oppnå kostnadseffektive anlegg ved å bruke digitale verktøy for å studere ulike aspekter som påvirker anleggets ytelse. Innen flytende solceller (FPV) utfører vi forskning relatert til utvikling av individuelle FPV-teknologier, og fokuserer spesielt på ytelse og pålitelighet både under faktiske forhold og i laboratoriet.  

Vi har også betydelig aktivitet knyttet til integrering av solenergi i Norden, med et spesielt fokus på bygningsintegrert solcelleanlegg og hvordan kaldere klima og snøfall påvirker kraftproduksjonen fra solcelleanlegg.  

Vi søker inntil fire studenter som støtter opp under de pågående forskningsaktivitetene på avdelingen. Følgende tema er aktuelle:  

 • Tidsserieanalyse og utvikling av algoritmer for storskala solpark  
 • Modellering av PV systemer 
 • Analyse av integrert PV, som flytende solkraft og agriPV 
 • Integrasjon mellom PV systemer og lagringsteknologi 

Det er en forutsetning at studentene har erfaring med programmering, helst Python. Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, kraftelektronikk, kjemi, energi-og miljø eller informatikk. Kunnskap om solenergi er en fordel. Det er en fordel hvis arbeidsperioden kan deles i to, med to-tre uker opphold i juli.     

Kontaktperson: Torunn Kjeldstad, torunn.kjeldstad@ife.no, 47669821 

#2 Hydrogenteknologi (3 stillinger) / Hydrogen Technology (3 positions):

Forskningsavdelingen Hydrogenteknologi søker tre sommerstudenter. Avdelingen utfører forskning knyttet til hydrogenproduksjon (vannelektrolyse), brenselceller, og lagring av hydrogen i flytende form og i faste stoffer. Avdelingen er vertskap for et nasjonalt brenselcelle og hydrogenlaboratorium og har spesialiserte laboratorier for fremstilling og karakterisering av hydrogenmaterialer.

Vi søker tre studenter til å støtte opp under de pågående forskningsaktivitetene på avdelingen. Følgende tema er aktuelle:

 • Bruk av maskinlæring for å predikere materialegenskaper for flytendegjøring av hydrogen; utvikle brukergrensesnitt som kobler ulike modeller
 • Automatisere databehandling og visualisering av data fra langtidstester av brenselceller og elektrolysører.
 • Automatisering av avansert lokalt styringssystem for hybrid drift av brenselceller og batterier. 

Det er en forutsetning at studenten har erfaring med programmering, helst Python.  

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, elektronikk, kybernetikk, informatikk, materialteknologi, eller kjemi. Kunnskap om hydrogenteknologi er en fordel.   

Kontaktperson: Ragnhild Hancke, ragnhild.hancke@ife.no, 99533302 

#3 Energisystemanalyse (2-3 stillinger) / Energy System Analysis (2-3 positions):

Forskningsavdelingen Energisystemanalyse søker inntil tre sommerstudenter.

Avdelingen utvikler og gjør analyser med energisystemmodeller på både lokale, nasjonale og regionale nivå for å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til fremtidens energisystem. Dette inkluderer analyser av ulike fremtidsscenarioer, strategier for å redusere klimagassutslipp, sammensetningen av energibærere og fremtidige teknologivalg og energieffektiviseringsløsninger. Vi setter søkelys på effekten av teknologilæring, nye teknologier, atferdsaspekter, fleksibilitetsløsninger, nye energibærere, energilagring, sektorkobling og politiske tiltak. Våre energisystemmodeller er utviklet i nært samarbeid med nasjonale/lokale myndigheter, organisasjoner, privat sektor (energi og industri), og teknologieksperter.

Vi søker inntil tre studenter som til å støtte opp under de pågående forskningsaktivitetene på avdelingen. Følgende tema er aktuelle:

 • Videreutvikling av eksisterende modeller mtp. nye funksjonaliteter eller økt detaljnivå
 • Analyser av det fremtidige norske og/eller europeiske energisystemet. Fokus kan variere, men eksempler er: rollen til hydrogen, rollen til havvind, hybride energisystemer, effekten av atferd, robusthetsanalyser etc.
 • Datainnhenting og bearbeiding av data knyttet til teknologilæring, produksjonsprofiler, etterspørselsprojeksjoner etc.

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen energisystemer, kraftsystemer eller energiplanlegging. Erfaring med statistisk dataanalyse (f.eks. i Python), energisystemmodellering (GAMS, TIMES, Balmorel e.l.) og /eller programmering i Julia eller Python er en fordel, men ikke en forutsetning.

Kontaktperson: Kristina Haaskjold, kristina.haaskjold@ife.no, 90210140 

#4 Batteriteknologi (3 stillinger) / Battery technology (3 positions) 

Forskningsavdelingen batteriteknologi søker inntil tre sommerstudenter til å jobbe i forskningsfronten på batteriteknologi. Batteriavdelingen på IFE er et av Norges ledende kunnskapsmiljøer på batterier, og jobber langs hele verdikjeden: fra neste generasjons batterimaterialer, til batteritesting, modellering og gjenbruk. Innenfor neste generasjons batterimaterialer jobber vi spesielt med neste generasjons anodematerialer, både silisium-baserte anodematerialer for li-ion batterier, samt biobaserte anodematerialer for Na-ion batterier. Vi jobber tett med industrien på testing av kommersielle batterier, der modellering, aldring og post-mortem-analyser er integrerte deler av denne testingen. Vi jobber også med å forske på gjenbruk av batterier, og hvordan levetiden kan forlenges. Vi jobber tett med samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt, og jobber i skjæringspunktet mellom industri og akademia.  

Vi søker inntil tre studenter som støtter opp under de pågående forskningsaktivitetene på avdelingen. Følgende tema er aktuelle:  

 • Utvikling av fremtidens batterimaterialer 
 • Gjenbruk av batterier 
 • Modellering av batteridegradering 
 • Natrium-ionebatterier 
 • Battericelleproduksjon 

Andre temaer kan tilpasses særlig aktuelle studenter. Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, kraftelektronikk, kjemi, materialteknologi, nanoteknologi, energi-og miljø, kybernetikk, informatikk eller lignende. Kunnskap om batteriteknologi er en fordel.   

Kontaktperson: Hanne Flåten Andersen, hanne.andersen@ife.no, 93623173 

#5 Offshore vind (2 stillinger) / Offshore wind (2 positions):  

Forskningsavdelingen Vindenergi søker 2 sommerstudenter. Avdelingen har jobbet med forskning og utvikling innen vindenergi i over 40 år, og siden 2008 har hovedfokus vært på offshore vindturbiner.  

Vi jobber i tett samarbeid med industri, forskningsinstitutter og universiteter, og har betydelig erfaring med de fleste offshore vindturbin-konsepter, bunnfaste og flytende. Vi utvikler og/eller analyserer komplette offshore vindturbiner eller enkeltkomponenter.  

En sommerjobb hos oss innebærer å bidra på eksisterende forskningsprosjekter, og vil i stor grad innebære bruk av vår programvare 3DFloat, som er en av de mest avanserte offshore vindturbin-simuleringsverktøy per dags dato.  

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen strukturdynamikk, fluidmekanikk, hydrodynamikk, kraftsystemer og numeriske simuleringer. Kunnskap om (offshore) vindturbiner er en fordel. Det er en forutsetning at studentene har erfaring med programmering, fortrinnsvis Python, Matlab eller Fortran.  

Kontaktperson: Øyvind W. Hanssen-Bauer, oyvind.hanssen-bauer@ife.no, 90749279

Vi søker studenter under utdannelse og/eller erfaring innen en eller flere av følgende felt:

 • Vindturbiner   
 • Offshore vindturbiner   
 • Strukturdynamikk   
 • Hydrodynamikk   
 • Kraftsystemer   
 • Numeriske simuleringer   
 • Programmering (fortrinnsvis Python, MATLAB eller Fortran) 

#6 Strømningsteknologi (2 stillinger) / Flow Technology (2 positions): 

Er du en engasjert student som er interessert i å jobbe med cutting-edge teknologi innen strømningsteknologi og AI? Strømning avdelingen søker etter to sommerstudenter til spennende prosjekter innen CO2-transport og bruk av kunstig intelligens i bildebehandling. Dette er en unik mulighet til å få verdifull erfaring og bidra til bærekraftige løsninger for fremtiden.

Hva du vil jobbe med:

 • CO2-Transport: Du vil være en del av et team som utforsker og utvikler metoder for sikker og effektiv transport av CO2. Dette arbeidet er avgjørende for å bekjempe klimaendringer og redusere karbonfotavtrykket vårt.
 • AI-basert bildebehandling: Du vil få muligheten til å arbeide med avanserte AI-algoritmer for bildebehandling.

Hva vi ser etter:

 • Studenter innen ingeniørfag, datavitenskap, fysikk eller lignende felt.
 • Interesse for strømningsteknologi, miljøspørsmål og kunstig intelligens.
 • Evne til å arbeide i et team og ta initiativ.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk.

Kontaktperson: Luciano Patruno, luciano.patruno@ife.no, 96820754     

IFE (Institutt for energiteknikk) er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- miljø- og digitale løsninger. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energisektoren, og ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. IFEs FOU område er i dag om lag 300 ansatte fordelt på to divisjoner: Energi og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS). Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. Målet er å bygge bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Når neste kapittel i historien om Norge skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.