IFE Sommerjobber innen Energi -systemer, -produksjon og -lagring

(English version below) 

Institutt for Energiteknikk (IFE), Energi -systemer, -produksjon og -lagring,  søker 14 engasjerte sommerstudenter til forskningsavdelingene Hydrogenteknologi, Solkraftsystemer, Offshore vind, Batteriteknologi og Energisystemanalyse.  

Verden står ovenfor store klimautfordringer hvor overgangen til et lavkarbonsamfunn er et av de viktigste spørsmålene i vår tid. På IFE jobber vi med å utvikle løsninger for det grønne skiftet, og forsker innenfor et bredt spekter av morgendagens teknologier sammen med industri, næringsliv og offentlige aktører. Om karrieren fortsetter videre innenfor akademia eller industrien, så håper vi at sommeren vil gi studentene et verdifullt og unikt innblikk i state-of-the-art forskning og industriløsninger. Noen av stillingen vil ha oppgaver som skal løses individuelt, mens andre vil jobbe i team, men alle studentene bli fulgt opp av erfarne IFE-forskere som jobber med temaene til daglig. I tillegg vil det bli arrangert samlende sosiale opplegg for alle sommerstudentene på våre avdelinger  

Alle 14 stillinger vil være samlokalisert i våre lokaler på Kjeller, kun 25min unna Oslo S med kollektiv transport. Sommerjobbene vil typisk vare fra midten av juni til midten av august. Detaljene rundt oppstart og ferie vil diskuteres under rekrutteringsprosessen. Avhengig av veileder og bemanning vil det kunne måtte legges inn noe ferie ila perioden. 

Merk tydelig i søknaden hvilken/hvilke stillinger du søker på. Studenter fra eldre årstrinn vil bli prioritert, men alle oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 10. januar. 

Søknad må inneholde CV, vitnemål/karakterutskrift og personlig søknadsbrev. Vi håper å høre fra deg. 

English version:  

The Institute for Energy Technology (IFE), Energy Systems, Production and Storage, is seeking 14 committed summer students for the research departments Hydrogen Technology, Solar Power Systems, Offshore Wind, Battery Technology and Energy System Analysis. 

The world faces major climate challenges, and the transition to a low-carbon society is one of the most important missions of our time. At IFE, we work to develop solutions for the green shift, and are conducting research within a wide range of tomorrow’s technologies together with industry, business and public actors. So whether you are planning to continue your career within academia or industry. 

 We want to give the summer students a unique insight into state-of-the-art research and industrial solutions. Some of the positions will have tasks to be solved individually, while others will work in teams, but all students will be followed up by experienced IFE researchers who are working on the topics on a daily basis. In addition, gatherings and social events will be organized for all the summer students. 

All 14 positions will be co-located in our premises at Kjeller, only 25 minutes away from Oslo S by public transport. The summer jobs will typically last from mid-June to mid-August. The details of start-up and holiday will be discussed during the recruitment process. Depending on the supervisor and staffing, some holiday may have to be taken during the period. 

Please state clearly which position/positions you are applying for in your application. Master students will be prioritized, but all students are encouraged to apply. The vacancies are written in Norwegian, but feel free to write your application in English. The application deadline is the 10th of January. 

Please enclose your CV, grade transcript and personal application letter with your application. We are looking forward to hear from you. 

Stillinger 

#1 Solkraftsystemer (4 stillinger) / Solar Power Systems (4 positions):  

Forskningsavdelingen Solkraftsystemer søker inntil fire sommerstudenter.  

 Avdelingen utfører forskning og utvikling relatert til storskala bakkemonterte solkraftanlegg, flytende solkraftsystemer og integrerte systemer. Vi jobber i tett samarbeid med norske og internasjonale partnere for å støtte utvikling og implementering av ulike solenergiteknologier.  

Innenfor solkraftverk fokuserer vi på hvordan vi kan oppnå kostnadseffektive anlegg ved å bruke digitale verktøy for å studere ulike aspekter som påvirker anleggets ytelse. Innen flytende solceller (FPV) utfører vi forskning relatert til utvikling av individuelle FPV-teknologier, og fokuserer spesielt på ytelse og pålitelighet både under faktiske forhold og i laboratoriet.  

Vi har også betydelig aktivitet knyttet til integrering av solenergi i Norden, med et spesielt fokus på bygningsintegrert solcelleanlegg og hvordan kaldere klima og snøfall påvirker kraftproduksjonen fra solcelleanlegg.  

Vi søker inntil fire studenter som støtter opp under de pågående forskningsaktivitetene på avdelingen. Følgende tema er aktuelle:  

 • Tidsserieanalyse og utvikling av algoritmer for storskala solpark  
 • Modellering av PV systemer 
 • Analyse av integrert PV, som flytende solkraft og agriPV 
 • Integrasjon mellom PV systemer og lagringsteknologi 

Det er en forutsetning at studentene har erfaring med programmering, helst Python. Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, kraftelektronikk, kjemi, energi-og miljø eller informatikk. Kunnskap om solenergi er en fordel. Det er en fordel hvis arbeidsperioden kan deles i to, med tre uker opphold i juli.     

Kontaktperson: Torunn Kjeldstad, torunn.kjeldstad@ife.no, 47669821 

#2 Hydrogenteknologi (2 stillinger) / Hydrogen Technology (2 positions): 

Forskningsavdelingen Hydrogenteknologi søker to sommerstudenter til modellering av fornybare energisystemer og analyse av eksperimentelle data fra IFE’s hydrogenteknologilab HyNOR.  

For modellering, så vil oppgaven bestå av å oppdatere eksisterende modeller på fornybare energisystemer og lage scripts som organiserer eksperimentelle data fra forskjellige kilder til et format som kan leses av eksisterende modeller. Det er en forutsetning at studenten har erfaring med programmering, helst Engineering Equation Solver (EES), men også for eksempel python eller Matlab. For den andre oppgaven, som består av automatisering av databehandling fra eksperimentelle oppsett ved HyNor (PEM vannelektrolyse og PEM brenselcelle), så er det en forutsetning at studenten har erfaring med python.  

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, materialteknologi, kjemi, elektronikk, kybernetikk eller informatikk. Kunnskap om hydrogenteknologi (vannelektrolyse og brenselceller) er en fordel.   

Kontaktperson: Thomas Holm, thomas.holm@ife.no, 4764642 

#3 Energisystemanalyse (1 stilling) / Energy System Analysis (1 position): 

Forskningsavdelingen Energisystemanalyse søker en sommerstudent til modellering og innhenting av data for det Europeiske energisystemet. Underlaget vil bli brukt i den Europeiske energisystemmodellen IFE-TIMES-Europe, en langsiktig optimeringsmodell som analyserer kostnadsoptimal investering og drift av energisystemet for å dekke fremtidig etterspørsel. Sommerstudenten vil dermed være en viktig bidragsyter for IFEs analyser av utviklingen av det Europeiske kraftmarkedet, inkludert rollen til norsk havvind og hydrogen mot 2050. 

Oppgaver vil innebære innhenting og bearbeiding av data vil blant annet inkludere produksjonsprofiler for ulike fornybare energikilder på ulike lokasjoner og for ulike vær-år. Innhenting og sammenstilling av kostnadstall og ytelse for ulike teknologier vil også være sentralt. Sommerjobben kan kombineres med en masteroppgave, med fokus på modellering av ulike fremtidige utviklingsbaner av det Europeiske energisystemet.  

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen energisystemer, kraftsystemer eller energiplanlegging. Erfaring med statistisk dataanalyse (f.eks. i Python) og energisystemmodellering (GAMS, TIMES, Balmorel e.l.) er en fordel, men ikke en forutsetning.  

Kontaktperson: Kristina Haaskjold, kristina.haaskjold@ife.no, 90210140 

#4 Energisystemanalyse (1 stilling) / Energy System Analysis (1 position): 

Forskningsavdelingen Energisystemanalyse søker en sommerstudent til å undersøke satsninger og planer for hybride kraftsystemer med integrering av hydrogenlagring og/eller pumpekraftverk. Arbeidet innebærer blant annet å kartlegge studier og pågående prosjekter hvor ulike lagringsteknologier integreres i hybride kraftverk for å generere mer robuste systemer som kan tilpasse seg usikkerhet rundt klima og etterspørsel. Oppgaven vil også inkludere innhenting og bearbeiding av data som vil brukes inn i en energisystemmodell av et hybrid vannkraft- og flytende solkraftverk. Dersom studenten har erfaring med programmering i Julia eller Python kan det også være aktuelt å inkludere funn i modellen og gjennomføre ulike scenarioanalyser.  

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen energisystemer, kraftsystemer eller energiplanlegging. Erfaring med programmering, samt kunnskap om energilagringssystemer er en fordel, men ikke en forutsetning.  

Kontaktperson: Kristina Haaskjold, kristina.haaskjold@ife.no, 90210140 

#5 Batteriteknologi (4 stillinger) / Battery technology (4 positions) 

Forskningsavdelingen batteriteknologi søker inntil fire sommerstudenter til å jobbe i forskningsfronten på batteriteknologi. Batteriavdelingen på IFE er en av Norges ledende kunnskapsmiljøer på batterier, og jobber langs hele verdikjeden: fra neste generasjons batterimaterialer, til batteritesting, modellering og gjenbruk. Innenfor neste generasjons batterimaterialer jobber vi spesielt med neste generasjons anodematerialer, både silisium-baserte anodematerialer for li-ion batterier, samt biobaserte anodematerialer for Na-ion batterier. Vi jobber tett med industrien på testing av kommersielle batterier, der modellering, aldring og post-mortem-analyser er integrerte deler av denne testingen. Vi jobber også med å forske på gjenbruk av batterier, og hvordan levetiden kan forlenges. Vi jobber tett med samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt, og jobber i skjæringspunktet mellom industri og akademia.  

Vi søker inntil fire studenter som støtter opp under de pågående forskningsaktivitetene på avdelingen. Følgende tema er aktuelle:  

 • Utvikling av fremtidens batterimaterialer 
 • Gjenbruk av batterier 
 • Modellering av batteridegradering 
 • Natrium-ionebatterier 
 • Battericelleproduksjon 

Andre temaer kan tilpasses særlig aktuelle studenter. Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen fysikk, kraftelektronikk, kjemi, materialteknologi, nanoteknologi, energi-og miljø, kybernetikk, informatikk eller lignende. Kunnskap om batteriteknologi er en fordel.   

Kontaktperson: Hanne Flåten Andersen, hanne.flaten.andersen@ife.no, 93623173 

#6 Offshore vind (2 stillinger) / Offshore wind (2 positions):  

Forskningsavdelingen Vindenergi søker 2 sommerstudenter. Avdelingen har jobbet med forskning og utvikling innen vindenergi i over 40 år, og siden 2008 har hovedfokus vært på offshore vindturbiner.  

Vi jobber i tett samarbeid med industri, forskningsinstitutter og universiteter, og har betydelig erfaring med de fleste offshore vindturbin-konsepter, bunnfaste og flytende. Vi utvikler og/eller analyserer komplette offshore vindturbiner eller enkeltkomponenter.  

En sommerjobb hos oss innebærer å bidra på eksisterende forskningsprosjekter, og vil i stor grad innebære bruk av vår programvare 3DFloat, som er en av de mest avanserte offshore vindturbin-simuleringsverktøy per dags dato.  

Vi søker selvstendige studenter med lidenskap for fornybar energi og bakgrunn innen strukturdynamikk, fluidmekanikk, hydrodynamikk, kraftsystemer og numeriske simuleringer. Kunnskap om (offshore) vindturbiner er en fordel. Det er en forutsetning at studentene har erfaring med programmering, fortrinnsvis Python, Matlab eller Fortran.  

Kontaktperson: Øyvind W. Hanssen-Bauer, oyvind.hanssen-bauer@ife.no, 90749279 

Vi søker studenter under utdannelse og/eller erfaring innen en eller flere av følgende felt:   

 • Vindturbiner   
 • Offshore vindturbiner   
 • Strukturdynamikk   
 • Hydrodynamikk   
 • Kraftsystemer   
 • Numeriske simuleringer   
 • Programmering (fortrinnsvis Python, MATLAB eller Fortran) 

Om IFE: 

IFE (Institutt for energiteknikk) er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- miljø- og digitale løsninger. Instituttets hovedformål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling innenfor energisektoren, og ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. IFEs FOU område er i dag om lag 300 ansatte fordelt på to divisjoner: Energi og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS). Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. Målet er å bygge bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Når neste kapittel i historien om Norge skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.