Sikkerhet og satsing på Kjeller

Publisert: 26. august 2019

Samtidig som vi forsker for en bedre fremtid, har vi i løpet av det siste året stengt atomreaktorene i Halden og på Kjeller. Staten skal nå bruke milliarder på atomopprydding og en stortingsmelding om Norges atomopprydding er nylig lansert. Hva betyr disse endringene for IFE, forskningsmiljøet og den videre satsingen på Kjeller?

Sikkerhet høyeste prioritet
Administrerende direktør Nils Morten Huseby orienterte om IFEs to sentrale samfunns-oppdrag, endringene som nå skjer og instituttets satsing i årene fremover. Kommunikasjons-sjef Martin Andreasson fra NND ga en grundig orientering om de mange avveiningene som skal gjøres på veien frem til gjennomført dekommisjonering. Per Strand fra DSA orienterte om direktoratets myndighetsrolle.

Alle de involverte aktørene setter sikkerheten som øverste prioritet. – Vi skal gjøre det som er riktig og hensiktsmessig for å forebygge uønskede hendelser og har beredskap til å håndtere det. En atomhendelse er kartlagt som en lav risiko i kommunen, det er svært lav sannsynlighet for at en hendelse skal skje, sa ordfører Ole Jacob Flæten.

Godt samarbeid om krevende prosesser
Nasjonal atomvirksomhet skal bygges ned etter 70 år. Lokalt på Kjeller vil nukleær sone bli sikret med nye gjerder og vaktholdet utvides. Endelige og langsiktige løsninger for lagring og nedbygging innebærer kompliserte avveininger og krever høyt spesialisert kompetanse som nå skal opprettholdes og videreutvikles.

NND skal overta IFEs atomanlegg og ha ansvar for nedbygging. NND og IFE har et nært og godt samarbeid om kunnskapsoverføring og planlegging.  – Vi rydder for å bygge ny fremtid på Kjeller – sammen med NND, vektla administrerende direktør Nils Morten Huseby. Nedbyggingen vil pågå i en generasjon fremover og innebære stor aktivitet og arbeidsplasser på Kjeller.

Ambisiøs satsing
Parallelt med nedbyggingen av atomvirksomheten satser IFE for fullt på forskning innen energi, radiofarmasi, digitalisering og nukleærteknologi. IFE er en stor arbeidsgiver og grunneier lokalt og har i mange tiår vært markant i kunnskapsmiljøet på Kjeller.

I sitt avsluttende innlegg redegjorde administrerende direktør Nils Morten Huseby for instituttets ambisiøse satsing på forskning og utvikling i årene fremover. – IFE er et ledende forskningsinstitutt og skal fortsette å være motor for utviklingen på Kjeller.

Stor takk til alle fremmøtte for engasjerte og gode spørsmål!

Her er presentasjonen fra IFE og NND. De øvrige innleggene ble kun holdt muntlig.

Tid:     Mandag 26. august kl.18-20
Sted: Kunnskapsbyens hus, Gunnar Randers vei 24, Forskningsparken

Program:

  • IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby ønsket velkommen og orienterte om IFEs virksomhet og sentrale samfunnsoppdrag, og om endringene som nå skjer på instituttet.
  • Kommunikasjonssjef Martin Andreasson fra NND orienterte om samarbeidet med IFE og hvordan NND planlegger å arbeide for inkludering av sivil- og lokalsamfunn.
    Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er nasjonalt organ underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet, og ble opprettet i 2018 for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikker håndtering av nukleært avfall.
  • Per Strand, avdelingsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) orienterte om direktoratets myndighetsrolle overfor IFE og etterhvert NND.
  • IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby orienterte om IFES forskningssatsing og planer for videre utvikling av virksomheten på Kjeller.
  • Ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo ga informasjon fra kommunen.
  • Spørsmål og diskusjon.