Avtale til 138 MNOK kan bidra til å løse ett av Norges største atomavfallsproblem

Publisert: 28. januar 2021

Hotcell-laboratoriet hos Studsvik. Foto: Studsvik

Institutt for energiteknikk (IFE) og Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har i samarbeid kommet frem til at den beste løsningen for trygg håndtering av brenslet i dette lageret vil være å transportere det til det svenske selskapet Studsvik for videre bearbeiding og håndtering i Sverige.

Avtalen mellom IFE som eier av atombrenselet og Studsvik ble undertegnet torsdag 28. januar har en verdi på 138 MNOK. Avtalen innebærer at Studsvik utvikler og bygger utstyr som på en trygg måte kan løfte ut brenselet fra Stavbrønnen, flytte det over i en internasjonalt godkjent transportbeholder, og transportere det til Studsvik i Sverige for videre undersøkelser og forbehandling.

Videre prosess for hva som skal skje med brenselet før endelig deponering i Norge er under utredning.

– Dette er en historisk milepæl for IFE og for den norske atomoppryddingen. Avtalen betyr at arbeidet med å rydde opp i det eldste og mest krevende brenselet fra atomteknologiens pionertid er kommet et langt skritt fremover. Det har vært IFE og NNDs høyeste prioritet å finne en løsning på håndteringen av dette avfallet, og det er derfor svært gledelig at vi nå har avtalen på plass, sier administrerende direktør ved IFE Nils Morten Huseby.

– En viktig del av NNDs oppdrag er å finne trygge løsninger for brukt brensel, og vi er glade for å ha bidratt til at denne avtalen er i havn. Norge trenger å få brenselet i Stavbrønnen over i nye og bedre lagre så fort som mulig, og avtalen gjør at vi nå er på vei mot å få en trygg løsning hos Studsvik. Dette prosjektet vil være et viktig første steg i å sikre gode løsninger for alt det norske atombrenselet, sier Nils Bøhmer, sektordirektør Teknisk i NND.

Brenselselementer i Stavbrønnen. Brenselet er lagret i lukkede stålbeholdere i Stavbrønnen Foto: NND

Prosjektet vil gå over flere faser. Den første fasen vil inkludere design og bygging av utstyr for å løfte brenselet ut, og klargjøring av Studsvik sitt anlegg i Sverige for mottak av det norske brenselet. Deretter skal brenselet lastes inn i transportbeholdere for transport til Sverige og behandling i Studsviks anlegg, forutsatt nødvendige avtaler og tillatelser til å flytte brenselet og transportere det fra Norge til Sverige fra blant annet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Utenriksdepartementet og svenske myndigheter. Når de nødvendige tillatelsene er på plass, vil arbeidet med å frakte brenselet til Sverige starte. Arbeidet med å tømme stavbrønnen og flytte brenselet er forventet å foregå i 2022-2024.

Brenselet i Stavbrønnen er verdens eldste atombrensel og utgjør rundt 3 tonn metallisk ustabilt uran fra forskningsreaktoren JEEP 1 som var i drift på 50-tallet. Brenselet er ekstra utfordrende å håndtere og krever ekstra sikkerhetsmessige løsninger.

Se også tidligere omtale av brenselet i Stavbrønnen: Omfattende arbeid med nye lagre for atombrensel

Brenselet er under streng overvåking, og utgjør ingen umiddelbar risiko.

 

For mer informasjon kontakt:

Nils Morten Huseby, administrerende direktør i IFE, mobil 905 44 545

Nils Bøhmer, sektordirektør Teknisk i NND, mobil 900 37 517

Hotcell-laboratoriet hos Studsvik

I hotcell-laboratoriet hos det svenske selskapet Studsvik skal det norske brenselet undersøkes og gjøres klar for eventuell videre behandling før deponering. Foto: Studsvik.

Kort om IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor da den første reaktoren ble satt i drift i 1951. IFE har i alt bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår. 

IFE er i dag en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder, og omsetter for over 1 milliard kroner i året. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 600 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.

Kort om NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat opprettet i 2018 underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND har to hovedoppgaver. Vi skal avvikle de norske atomanleggene og vi skal håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner.

NND skal med tiden overta IFEs konsesjon og eierskap for atomanleggene. Det betyr at både anlegg og personell skal over i NNDs organisasjon, målet er 1.1.2024.

Selv om IFE i dag er ansvarlig som konsesjonsinnehaver og eier av anleggene jobber IFE og NND allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten.
www.nnd.no