Kvalitetssikring av biometan

Et sentralt element i kvalitetssikring er å inneha god kunnskap om produksjonsprosessen og kundepreferanser. Vår laboratorietjeneste kan bistå med konsultasjon og komplementære undersøkelser for å spore opp feil i prosessene så vel som å uavhengig verifisere kvaliteten på produksjonen av biogass og biometan.

Tema: Hvor ofte skal man ta gassprøve?

ISO 16723 og ISO 10715 spesifiserer at man bør foreta indirekte målinger, prøvetaking og laboratorieundersøkelse, etter basis i erfaringskunnskap og sluttbrukers behov.

Er det stor variasjon av inneholdet på bioavfallet kan også gasskomposisjonen endres likeledes. Ser du store svingninger fra direktemålinger på anlegget, så har du sannsynligvis store svingninger også på komponenter du ikke overvåker og du bør ta gassprøver oftere for å beholde kontrollen. Hvis man har gjort prosessforandringer, som endret temperaturregime eller installert nye filtre, så har man også antakelig endret kvaliteten på gassen. Om sluttbruker har spesifisert et kvalitetsintervall som gassproduktet må ligge under så vil erfaringskunnskap være basis for kontrollfrekvens. Likeledes, ønsker du å følge EUs biometan standard så kan de oppgitte grenseverdiene benyttes som grunnlag for prøvetakingsfrekvens på basis av variasjoner i produksjonen. Kapabilitetstesting kan være et nyttig verktøy for en robust produksjon.

Shewhart diagram eksempel
Kapabilitetstesting som med et Shewhart diagram, er ofte nødvendig for å følge opp kvalitet på et produkt over tid og er basert på grundig forstudie/pilotstudie.

Vi skiller også mellom spot-prøver, dagsgjennomsnitt, ukesgjennomsnitt og månedsgjennomsnitt – hva du velger avhenger av sluttbrukers krav til kvaliteten av produktet over tid og hvor stabil kvaliteten er.

Antallet prøver vi tar ved en måletidspunkt (spot) avhenger av hvor nøyaktig vi ønsker resultatet og følger også der erfaringskunnskap. Skal man ha gode tall f.eks. på hydrogengass eller svovelstoffer, må man kanskje ta 3 eller flere gassposer. Usikkerheten til laboratoriemålingene er sterkt knyttet opp mot måten vi tar prøven, men kunnskap om stoffets egenskaper og stoffmengde er også avgjørende for presisjonen.

Uansett hvordan man vender på det er det best å ha en veletablert kunnskap om kvaliteten til sluttproduktet. Er du usikker på prøvetakingsfrekvensen så anbefaler IFE, som et minimum, å prøveta til indirekte målinger/periodiske målinger, to ganger i året. En gang på sommerhalvåret og en gang på vinterhalvåret.

IFE bistår med å anslå prøvetakingsfrekvens og kvalitetssikre gassen som produseres. Vi har alltid gassposer og TD-rør klare for forsendelse med egnet UN3167 emballasje og vi kan selv møte opp på anlegget for prøvetaking.

Gas samples
Gassprøver vi mottar kommer i mange varianter. TD-rør, Isotubes, Gassposer, trykkflasker, m.fl.

Ingar tar gassprøve
Gassprøve forberedes før injeksjon

IFE Geokjemiske Laboratorium

IFE’s geokjemiske laboratorium utfører rutinemessige gassanalyser som en tjeneste for biogassindustri i Norge og Norden. Vi bidrar med analysetjenester for at produsentene kan vedlikeholde risikovurderinger og sikre kapabilitet i produksjonen. Vi komplementerer sensormålinger på stedet med klassiske analysemetoder og vi dekker de gasskomponentene du ikke ser direkte. Vi er også en forskningsstiftelse og tar på oss større oppdrag rundt problemstillinger i industrien.

Vi bidrar også til opplæring som en del av det samfunnsoppdraget forskningen tilskriver om videreformidling. Hver måned tar vi på IFE’s geokjemiske laboratorium opp temaer som angår gasskvalitet på biogassannlegg.

Analysetjenester

IFE bruker klassiske måleteknikker som gasskromatografi med sertifiserte standarder for å komplementere sensormålingene på biogassannlegget.

Vi kan sende deg forberedte (evakuerte) gassposer med egnet rørstuss (6 mm) og 4G emballasje for UN3167, datablad og returseddel.

Bestill gassposer eller analyse her.

Komponent Metode
Methane, CH4 GC-TCD
Oxygen, O2 GC-TCD
Nitrogen, N2 GC-TCD
Carbondioxide, CO2 GC-PDHID
Other Gaseous Organic Compounds, C2-C6 GC-PDHID
Wobbe index (ISO 6976) Theorethical
Hydrogen, H2 GC-PDHID
Carbonmonoxide, CO GC-PDHID
Hydrogen sulfide, H2S Cryo-GC-PDHID
Total Gaseous Sulphur, COS, CS2, R-SH Cryo-GC-PDHID
Ammonia, NH3 Photometric
Water Dew point Chilled mirror
Total Volatile Organic Compounds Semiquantitative TD-GC-MS
Total Silicon Compounds Semiquantitative TD-GC-MS
Total Terpenes Semiquantitative TD-GC-MS
Total Monoaromates (BTEX) TD-GC-MS
Terpenes compound specific TD-GC-MS
Siloxane compound specific TD-GC-MS
Stable isotopes d13C, d2H of methane GC-IRMS

Priser fås på forespørsel.

IFE assisterer med problemløsing. Dette er avleiringer på ventiler i en lastebil som kjørte på biogass.
Oppsporing av kompressorolje fra et biometan annlegg fram til en biometan lastebil med stabile isotoper og oljeprofil.

Gassposer/TD-rør og forsendelse av prøver

Om du har mottatt gassposer fra oss, putter du bare returseddelen på emballasjen, merker den med UN-merket. Legger sikkerhetsdatabladet på utsiden av pakken og ringer oss for transport. Bestill gassposer eller analyse her.

Sender du prøver per post:
Postadresse
Institutt For Energiteknikk
v/ Fred Martin Kaaby
Postboks 40
2027 Kjeller
Norway

Sender du prøver per kurer:
Besøksadresse
Instituttveien 18
2007 Kjeller
Norway

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Kaaby, Fred

Reservoarteknologi,

452 49 627

Johansen, Ingar

Reservoarteknologi,

481 56 929

Relaterte artikler

Kontakt