Viktig tilslutning til nasjonal strategi for atomoppryddingen i Stortinget

Publisert: 11. mars 2021

JEEP II-reaktoren på Kjeller. Foto: Espen Solli (2018)

Pressemelding Kjeller, 11. mars 2021

– Regjeringen har gjort et grundig og godt arbeid med denne meldingen, slik de over flere år har tatt viktige og ansvarlige grep for denne omfattende prosessen. Det er svært positivt at Stortinget følger opp og anerkjenner behovet for en nasjonal strategi, og at staten skal ta et helhetlig ansvar for fremdriften for opprydningen etter 70 år med atomvirksomhet i Norge, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Staten etablerte i 1948 en satsing på atomreaktorvirksomhet for å se på sivil bruk av atomkraft til energiforsyning og transport som en del av industrireisingen og moderniseringen av Norge. IFE har siden den gang utviklet dette på vegne av staten som et nasjonalt og strategisk viktig prosjekt. IFE driver i dag en omfattende forskningsvirksomhet innen energi, miljø og digitalisering, samt utvikling, produksjon og distribusjon av kreftmedisiner. Dette er viktige samfunnsoppdrag som har sitt utspring i atomforskningen.

IFE besluttet å stenge de to siste forskningsreaktorene i 2018 og 2019. Stengingen medførte at det nasjonale atomprogrammet med totalt fire reaktorer og en rekke nukleære anlegg skal nedbygges. I tillegg skal atomavfallet håndteres på en trygg måte. Dette er et omfattende arbeid som vil pågå over flere tiår og er estimert til å koste over 21 mrd kroner. Staten opprettet i 2018 Norsk nukleær dekommisjonering (NND), som en statlig etat for å bestå nedbyggingen av atomvirksomheten og håndtere atomavfallet.

– Regjeringens stortingsmelding synliggjør de store verdiene som er skapt gjennom 70 år med nukleær forskning i Norge, samtidig som den tydeliggjør de enorme utfordringene vi nå står overfor. At Stortinget nå slår fast at staten skal ta et helhetlig ansvar for oppryddingen gjennom en nasjonal strategi, er et sterkt og positivt signal, sier Huseby.

Et sentralt punkt i den nasjonale strategien er en tydelig tidslinje, som alle involverte parter jobber etter. IFE og NND foreslår 1.1.2024 som dato for overføring av den nukleære virksomheten med konsesjoner og organisasjon til NND. Unødvendige forsinkelser vil skape utfordringer for sikkerhet og forutsigbarhet, slik også Stortingsmeldingen beskriver. Hvert år som går uten avklaring, medfører også store økonomiske tilleggskostnader.

Regjeringen innstilte i 2016 at staten på samfunnsmessig og moralsk bakgrunn skal ta et medfinansieringsansvar for å sikre trygg opprydding etter IFEs nukleære aktivitet, men at IFE årlig skal bidra til medfinansiering av oppryddingen med midler fra forskningsvirksomheten og legemiddelproduksjonen.

Flertallet i næringskomiteen mener at Stortinget må slå fast at staten skal ta det fulle og hele ansvaret for oppryddingen, og at staten også skal dekke kostnadene slik at dagens modell med medfinansiering fra IFE ikke videreføres.

– Det er svært positivt at flertallet i næringskomiteen anerkjenner at IFE må sikres like betingelser som øvrige forskningsinstitutter. Det er viktig for at IFE skal fortsette å være en viktig aktør innen fremragende forskning for grønn omstilling og utvikling av norsk industri i årene fremover, sier Huseby.

IFE jobber nå for å få på plass en avtale med staten som skal sikre IFEs fremtidige rammevilkår, samt trygg fremdrift i arbeidet med å overføre den nukleære delen av virksomheten til NND.

 

Lenke til næringskomiteens innstilling:

Komiteens merknader – stortinget.no

Lenke til stortingsmeldingen om trygg nedbygging av norske atomanlegg:

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

KONTAKTINFORMASJON

Administrerende direktør: Nils Morten Huseby, tlf. 905 44 545

Pressetelefon: 458 31 504