Veikart for utslippsfri transport

Publisert: 28. mars 2022

Klimagasskuttene i veitransport kommer som følge av en omfattende omstilling av energi­bruken og kjøretøyparken. Ved å følge med på andelen utslippsfrie nye kjøretøy og på de nye kjøretøyenes gjennomsnittlige CO2-utslipp kan en få et varsel om hvordan klimagass-utslippene vil endre seg 6 til 10 år framover i tid. Andre forvarsler kan en få ved å følge med på energiprisene og på utbyggingen av ladestasjoner for godskjøretøy.

Betydelig reduserte utslipp til tross for vekst i trafikken
I 2050 beregnes 89 prosent av energibruken på veiene å bestå av batteristrøm eller ‘grønt’ hydrogen. Til sammen står disse to energibærerne for ca. 19 TWh i 2050, tilsvarende 12–13 prosent av landets nåværende kraft­­produksjon. Siden batteridrift er vesentlig mer energieffektivt enn dieseldrift, vil det samlede energiforbruket i veitransport reduseres, til tross for betydelig trafikkvekst.

– Utviklingen er løfterik og omstillingen går mye raskere enn vi hadde sett for oss da vi startet dette arbeidet, sier forskningsleder Kari Espegren, som har ledet arbeidet fra IFE.

Utslippsmål innen rekkevidde
Framskrivingen antyder at klimagassutslippet i veitransport kan synke med 45 prosent fra 2005 til 2030, før en tar hensyn til økt bruk av bioetanol og biodiesel. Dersom biodrivstoffbruken, regnet i liter, øker med snaut 50 prosent sammenliknet med salget i 2019, vil dette, i henhold til framskrivingen, være nok til at klimagass­utslippene i veitransport i 2030 blir 60 prosent lavere enn i 2005. Kravet i EUs innsats­fordelings­mekanisme er at utslippene i den samlede, ikke-kvotepliktige sektoren i Norge skal ned med minst 40 prosent fra 2005 til 2030.

Veikart for utslippsfri transport som nå er lansert av Transportøkonomisk institutt og IFE, tegner opp utviklingen fram mot 2050. Framtdsbildet er basert på energimodellen IFE-TIMES-Norge, den nasjonale godstransportmodellen NGM og kjøretøymodellen BIG.
CO2-utslippene fra kjøretøy synker i dette scenariet med 37 prosent fra 2020 til 2030, og med 45 prosent fra nivået i 2005, før en tar hensyn til økt bruk av bioetanol og biodiesel.

Dersom biodrivstoffbruken, regnet i liter, øker med snaut 50 prosent sammenliknet med salget i 2019, vil dette, i henhold til vårt framtidsbilde, være nok til at klimagassutslippene i veitransport i 2030 blir 60 prosent lavere enn i 2005. Kravet i EUs innsats-fordelingsmekanisme er at utslippene i den samlede, ikke-kvotepliktige sektoren i Norge skal ned med minst 40 prosent fra 2005 til 2030.

Mer informasjon:
Veikartet omtalt i NRK Søndagsrevyen 28. mars 2022 (11.50 minutter inn i sendingen).

Veikart for utslippsfri veitransport

Veikart utslippsfri veitransport_sammendrag

Fremtidsbildet er et av bidragene fra forskningsprosjektet ITEM (Integrated Transport and Energi Modelling) som har analysert hvordan transportsektoren kan avkarboniseres, og hvilke virkemidler som trengs. Hovedfokuset har vært på veitransporten, med særlig vekt på godsbilene. Analyser av samspillet mellom transport og energiforsyning og vilkårene for elektrifisering er gjort både på nasjonalt nivå og i de to transportkorridorene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

Prosjektet har vært ledet av Institutt for energiteknikk (IFE) med Transportøkonomisk institutt (TØI) som hovedsamarbeidspartner. University of California, Davis er internasjonal forskningspartner. Brukerpartnerne er Enova, Hallingdal Kraftnett og Elvia har bidratt med finansiering, mens Statkraft, Mer (tidl. Grønn kontakt), Norsk Scania, Norges Lastebileierforbund, Næringslivets hovedorganisasjon, Statens vegvesen og Recharge (tidl. Fortum Charge & Drive) har vært referansegruppe for prosjektet.

 

Kontaktpersoner:

Kari Aamodt Espegren, IFE, tlf. 99743379

Lasse Fridstrøm, TØI, tlf. 41611402