Utvidet samarbeid mellom instituttene utredes

Publisert: 9. november 2020

Samarbeid: F.v. Nils Morten Huseby (IFE), Greta Bentzen (NIVA), Kari Nygaard (NILU) og Lars Andresen (NGI).

Instituttene utreder ulike modeller for mulig samarbeid, som spenner fra en tverrfaglig samarbeidsgruppe til et felles forskningskonsern.

– Samfunnet står overfor store utfordringer som krever tverrfaglige og nye løsninger. De fire instituttene har i mange år arbeidet med å bidra til løsninger på de store samfunnsutfordringene knyttet til klima, energi, miljø og utbygging av infrastruktur, sier administrerende direktør for IFE, Nils Morten Huseby.

Khrono: Kan bli Norges nest største forskningskonsern med over 1500 ansatte.

Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Institutt for energiteknikk (IFE) har det siste året hatt jevnlige møter for å finne ut om det er grunnlag for sterkere faglig samarbeid, forteller Kari Nygaard, administrerende direktør for NILU.

Instituttene vil derfor utrede om det finnes nye måter som vi kan jobbe sammen på, slik at vi sammen med våre oppdragsgivere og kunder kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene som vi står overfor, sier Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

 

Konklusjon innen 1. juli 2021

Innen 1. juli 2021 vil de fire instituttene ta stilling til om de ønsker å fortsette eller avslutte drøftelsene.

I dag ligger det ingen forpliktelse i den avtalen vi har inngått ut over å utrede grundig ulike modeller for mulig samarbeid og hvilke fordeler og ulemper ulike modeller kan innebære. I prosessen fram til nå har vi hele tiden hatt tett dialog med våre respektive styrer og de ansatte. Det vil vi ha også videre i prosessen, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.

 

Om IFE:

Institutt for energiteknikk (IFE) er en selveid stiftelse etablert i 1948. IFEs visjon er forskning for en bedre fremtid. Vi ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag å være en kompetent og fremtidsrettet partner for norsk industri og næringsliv for å utvikle mer bærekraftig virksomhet og innovasjon blant eksisterende bedrifter, og stimulere til fremvekst av nytt næringsliv. IFE tilbyr et bredt spekter av forskningstjenester innen energi, miljø og digitalisering.

Kontaktpersoner IFE:

Nils Morten Huseby, adm.dir: 905 44 545

Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør: 930 22 096

 

Om NGI:

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og jobber innen områdene Bygg, anlegg og samferdsel, Miljøteknologi, Offshore energi og Naturfare. NGI utvikler bærekraftige løsninger og teknologi som sikrer at vi bygger samfunnet vårt på sikker grunn.

Kontaktpersoner NGI:

Lars Andresen, adm.dir NGI: 922 99 863

Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver NGI: 997 97 113

 

Om NILU:

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969. Våre kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger. NILUs forskning og kompetanse skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning. Vi skal gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig og tilgjengelig slik at den kan bli nyttig for samfunnet, og tjenestene vi leverer er tett koblet til forskningen vår.

Kontaktpersoner NILU:

Administrerende direktør Kari Nygaard, tlf. 93093892

Kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken, tlf. 41612181

 

Om NIVA:

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.

Kontaktpersoner NIVA:

Greta Bentzen, administrerende direktør: 911 54 937

Gunnar Omsted, seniorrådgiver, medier og formidling: 936 54 386 / gunnar.omsted@niva.no