Strålevernet innstiller til fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller

Publisert: 7. november 2018

JEEP II-reaktoren på Kjeller. Foto: Espen Solli, 2018

Statens strålevern innstiller på fornyet konsesjon for å eie og drive, mens Kongen i statsråd tar beslutning om konsesjon. Det er ventet at det avgjøres innen utgangen av året ettersom nåværende konsesjon gjelder frem til 1. januar 2019.

–   Vi er svært tilfredse med innstillingen til Statens strålevern. Anleggene er viktig infrastruktur for forskning i Norge og internasjonalt. JEEP II-reaktoren på Kjeller er «Norges største mikroskop» som gjør det mulig å drive banebrytende forskning på nye materialer som brukes i blant annet batterier, fornybar energi og hydrogen. Den brukes også til å forske på nye legemidler, spesielt innen kreft, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

JEEP II-reaktoren på Kjeller. Foto: Espen Solli, 2018

Grundige vurderinger

Strålevernets vurdering er basert på grundige vurderinger, og det er hentet inn eksterne konsulenter til å gi råd. Underlaget for vurderingen består av konsesjonssøknadens dokumenter, opplysninger fremkommet på møter mellom Strålevernet og IFE, utførte tilsyn, gjeldende regelverk og internasjonale anbefalinger.

Strålevernet har også gjennomgått revisjoner gjennomført ved IFE av det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som foretok en svært grundig gjennomgang av JEEP II-reaktoren på invitasjon fra IFE høsten 2017. IAEA konkluderte med at det ikke var noe som tilsa at reaktoren ikke skulle få fornyet konsesjon. Ekspertgruppen mente at IFE viser kontinuerlig forbedring i sikkerhetsarbeidet, blant annet i arbeidet til den interne Sikkerhetskomiteen, beredskapsplaner og implementering av vedlikeholdsprogram for reaktorsikkerhet.

Forbedringsområder

Strålevernet skriver i sin innstilling at de ut fra helhetsvurdering konkluderer med at det ikke er funnet alvorlige grunnleggende sikkerhetsproblemer som er til hinder for å innstille til konsesjon. Unntaket er JEEP I stavbrønn der det burde vært flere barrierer mot utslipp til omgivelsene. IFE har iverksatt særlige tiltak for å følge opp sikkerheten ved dette anlegget slik at situasjonen er akseptabel, både gjennom utvidet overvåking, forsterket oppfølging av beholderne som brenslet lagres i, samt informasjonstiltak. I tillegg legger IFE en plan i tett kontakt med Statens strålevern for å flytte brenslet til et bedre lagringssted så snart som mulig. Strålevernet innstiller på dette grunnlaget allikevel til konsesjon for JEEP I stavbrønn, siden man vurderer at det er tryggere at brenselet forblir i JEEP I stavbrønn inntil det kan flyttes til et egnet sted.

Strålevernet vurdere videre at sikkerhetsrapportene for IFEs atomanlegg er bare delvis i tråd med internasjonale anbefalinger og sikkerhetsstandarder, internasjonal praksis og nasjonale krav. Strålevernet har i løpet av konsesjonsbehandlingen identifisert sikkerhetsmessige forhold som må utvikles, analyseres og beskrives bedre i sikkerhetsrapportene for de ulike anleggene. I tillegg mener Strålevernet at det er behov for å styrke sikkerheten i visse deler av driften. IFE har allerede implementert en del av Strålevernets kommentarer, men sikkerhetsrapportene må utvikles videre og IFE har frist til 31. desember 2020 med å rette opp dette.

–  Vår dokumentasjon av sikkerheten på anleggene våre er vårt viktigste verktøy for å ivareta sikkerheten på en måte som er i tråd med nasjonale krav, internasjonale anbefalinger og samfunnets forventninger. For IFE er Statens stråleverns grundige gjennomgang vår viktigste referanse i å oppfylle alle de krav og forventninger for en virksomhet av vår karakter. Det viktigste premisset for dette er kontinuerlig forbedring. Sikkerhet er og blir prioritet nr. 1 til enhver tid for all drift ved våre anlegg, sier Ole Reistad, avdelingsleder ved JEEP II-reaktoren på Kjeller.