Statsbudsjettet sikrer trygg atomopprydding og gir godt grunnlag for videre forskning og utvikling

Publisert: 7. oktober 2020

Illustrasjon: regjeringen.no

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 en samlet bevilgning på 691 millioner kroner til nukleær virksomhet fordelt på 349 millioner kroner til IFE, 292 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og 10 millioner kroner til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Statsbudsjettet gir tilstrekkelige midler til å ivareta sikkerhet og sikring ved atomanleggene i Halden og på Kjeller. Sikkerheten ved anleggene er høyeste prioritet for IFE, og er godt ivaretatt. Anleggene er stengt og i driftsdvale, og sikkerheten er derfor høyere enn noen gang siden den første reaktoren startet opp i 1951, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Selv om IFE er fornøyd med budsjettforslaget for 2021, mener Huseby det er nødvendig å etablere en mer langsiktig strategi for atomoppryddingen, hvor overføring av atomanleggene til NND står sentralt. Han ser frem til stortingsmeldingen om atomopprydding som regjeringen har varslet vil komme i løpet av høsten 2020.

– Atomoppryddingen er et komplekst og omfattende arbeid som vil pågå over de neste 20 årene. Det er nødvendig med en nasjonal strategi for å bygge ned atomvirksomheten på en trygg og samfunnsøkonomisk måte. En effektiv overføring av atomanleggene fra IFE til NND er avgjørende for å ivareta nukleær kompetanse og skape fremdrift i oppryddingsarbeidet. IFE og NND har et mål om å overføre atomanleggene 1.1.24, sier Huseby.

I 2021 vil fokus være på håndtering av brukt reaktorbrensel, forbedring av brenselslagrene og ferdigstille sikringen av anleggene. IFE arbeider tett sammen med NND for å løse disse oppgavene.

Viderefører Haldenprosjektet – en stor anerkjennelse

Regjeringen forslår å bevilge 21 millioner kroner til IFE for å videreføre Haldenprosjektet. Dette er viktig for å fortsette den internasjonale satsingen på sikkerhet, digitalisering og dekommisjonering ved IFE i Halden.

– Dette er en stor anerkjennelse av Haldenprosjektet, og viser at forskningen står støtt og ikke er avhengig av å ha en reaktor i drift. Det er vår gode og relevante digitale kompetanse vi nå bygger videre på, sier Huseby.

Haldenprosjektet, hvor IFE er vertskap, er det største internasjonale forskningsprosjektet i Norge og har eksistert siden 1958. Prosjektet har ca. 100 deltakende organisasjoner fra 19 land. Forskningen innrettes mot fremtidige behov innen sikkerhet, digitalisering og dekommisjonering.

God forskningsprofil på budsjettet

Regjeringen legger opp til en styrking av forskningsbudsjettet på ca. 2 milliarder kroner fra i fjor. Det tilsvarer en realøkning på 2,1 prosent. Tildelingene øker bl.a. til Innovasjonsprosjekt i næringslivet, kommersialisering av forskningen og grunnfinansiering til teknisk-industrielle institutter. Regjeringen legger også opp til at Norge skal delta inn i EUs forskningsprogram Horisont Europa og Digital Europe.

– Det er en god og grønn forskningsprofil på årets budsjett, og det passer godt med IFEs egne satsninger innen forskning på energi, miljø og digitalisering, samt vår strategi om å øke andelen EU-prosjekter, sier Huseby.

IFE får også en lånebevilgning på 40 millioner kroner for 2021. Lånet skal dekke kostnader til flytting av laboratorier og infrastruktur som IFE mister på grunn av nedbyggingen av atomanleggene.

– Dette gir oss trygge rammer og forutsigbarhet slik at vi kan videreføre og utvikle forskningsaktiviteten vår på en god måte, understreker Huseby.

Se også pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet «Regjeringa aukar løyvingar til opprydding av atomavfall«