Staten prioriterer sikker atomopprydding i statsbudsjettet

Publisert: 7. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020 (Regjeringen)

– Budsjettet gjør det mulig å beholde nødvendig kompetanse til å gjennomføre en sikker nedbygging av atomanleggene, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Statsbudsjettet gir tilstrekkelige midler til å ivareta sikkerhet og sikring ved atomanleggene. – Det fører til at vi kan holde fremdriften i å utbedre brenselslagrene og starte nedbygging av reaktorene. IFE vil arbeide tett sammen med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) for å løse disse oppgavene, sier Huseby.

IFE har i tillegg fått midler til å videreføre Haldenprosjektet, som er viktig for å videreføre den internasjonale satsingen på sikkerhet, digitalisering og dekommisjonering.

Prioriteringer i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 en samlet bevilgning på 638,3 MNOK til nukleær virksomhet fordelt på 401,3 MNOK til IFE, 227 MNOK til NND og 10 MNOK til Nærings- og fiskeridepartementet.

Håndtering av brukt brensel og utbedring av lagringsforholdene for brukt brensel er en spesielt høyt prioritert satsing for både IFE og NND. Videre skal IFE prioritere arbeidet med å forberede nedbygging av atomanleggene og overføring av anleggene til NND i løpet av de neste årene. Sikring av atomanleggene er også høyt prioritert, og IFE skal gjennomføre omfattende sikringstiltak i Halden og på Kjeller i 2020.

Haldenprosjektet, hvor IFE er vertskap, er det største internasjonale forskningsprosjektet i Norge og har eksistert siden 1958. Forskningen innrettes mot fremtidige behov innen sikkerhet, digitalisering og dekommisjonering. Regjeringen satser videre på Norges deltakelse i 2020 og ber IFE om å gi innspill til videreføring av prosjektet fra 2021.

Om atomanlegg og atomavfall

IFE har ansvar for de norske atomanleggene, Haldenreaktoren og JEEP II på Kjeller, samt brenselslagre for atomavfallet. Begge reaktorene er besluttet nedlagt. Forskningen ved atomreaktorene har gjennom 70 år skapt store verdier for Norge, og opprydningen vil fremover være en stor og viktig oppgave.

Norge har ca. 17 tonn med brukt atombrensel. Selv om vi har langt mindre avfall enn andre land, må det lagres forsvarlig i et evighetsperspektiv. IFEs lagre er i dårlig forfatning og krever utbedring. Lagrene er i ferd med å bli fulle og er ikke bygget for varig lagring. Om lag ¾ av avfallet må behandles og stabiliseres (reprosesseres) før endelig lagring. Det er en langvarig og kostbar prosess.

Håndteringen av Norges atomavfall og nedbygging av atomanleggene vil ta over 20 år og koste opp mot 20 milliarder kroner. Statlig finansiering er nødvendig for å sikre nødvendige ressurser, kompetanse og infrastruktur til en sikker og forsvarlig håndtering av denne oppgaven.