Tjenester tilknyttet forskrift om radioaktiv forurensning og avfall

IFE tilbyr analyser av utslipp til vann og luft, kvantifisering av aktivitetsnivå samt rådgivning og bistand i forbindelse med søknad om utslippstillatelse.

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall (Forskrift 11-01-1394) ble gjort gjeldende fra 01.01.2011. Forskriften innebærer at virksomhet som medfører eller kan medføre tilførsel av radioaktive stoffer med total aktivitet eller spesifikk aktivitet som er større eller lik verdiene angitt i vedlegg II, i relasjon til forurensningsloven § 8 siste ledd, alltid skal anses å medføre nevneverdige skader eller ulemper, og ikke kan finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Dette innebærer at omtrent all norsk industri som prosesserer mineraler/bergartsmateriale dermed trenger tillatelse til å slippe ut radioaktivitet til miljøet, da alle bergarter inneholder noe uran og thorium. Grensene er satt så lavt at de i praksis innebærer at utslippstillatelse er påkrevet ved utslipp av kun noen få kilo bergartsmateriale.

IFE kan bistå med å spesifisere grad av radioaktivitet ved analyse av råmateriale, produkt, utslipp og avfall. Vi tilbyr analyser av antropogene og naturlige radionuklider i en rekke typer prøvemateriale i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking, forskningsprosjekter samt på oppdrag for eksterne kunder. Aktører i mineralindustrien kan inngå rammeavtale med IFE om spesifikke tjenester eller en ramme for tjenester og oppfølging. Merk at ferdige produkter reguleres av strålevernforskriften.

IFE har laboratorier og måleutstyr for analyse av prøver med svært små mengder radioaktivitet, helt ned til noen tusendels Becquerel (mBq). Laboratoriet er et av Norges største innenfor dette feltet og er kvalifisert medlem av IAEAs ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) nettverk. For å være kvalifisert medlem her, må laboratoriet delta med gode resultater i såkalte ALMERA proficiency tester arrangert av IAEA.