Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avdelingen tilbyr analyser av antropogene og naturlige radionuklider i en rekke typer prøvemateriale i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking, forskningsprosjekter samt på oppdrag fra eksterne kunder.

  • miljøprøver (f.eks. vann, jord, sedimenter, berggrunn, vegetasjon…)
  • ikke-nukleært avfall (LRA, produsert vann…)
  • ikke-nukleære industrielle produkter
  • næringsmidler, drikkevann, urin, faeces

Laboratoriet kan foreta analyser av bl.a. 3H, 40K, 60Co, 90Sr, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 210Po, 226,228Ra, 234,235,238U, 228,232Th, 238,239,240Pu og 241Am.

Plutonium, strontium, thorium, uran og lave konsentrasjoner av radium analyseres ved kjemisk separasjon og alfaspektrometri eller betatelling. Deteksjonsgrensen for disse nuklidene ligger i størrelsesorden mBq/prøve eller lavere.

For gammaemitterende nuklider vil omfanget av prøvebehandlingen variere med prøvens form og ønsket deteksjonsgrense. Deteksjonsgrensen vil typisk være rundt 1 Bq/kg med vil kunne bedres ved lengre telletid eller oppkonsentrering av analytt før telling.

Ta kontakt på epost radanalyse@ife.no