Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avdeling miljøsikkerhet og strålevern (MIST) tilbyr analyser av naturlige og menneskeskapte radionuklider i en rekke typer prøvemateriale i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking, forskningsprosjekter samt på oppdrag fra eksterne kunder.

  • miljøprøver (f.eks. vann, jord, sedimenter, berggrunn, vegetasjon…)
  • ikke-nukleært avfall (LRA, produsert vann…)
  • ikke-nukleære industrielle produkter
  • næringsmidler, drikkevann, urin, avføring

Laboratoriet kan foreta analyser av bl.a. 3H, 40K, 60Co, 90Sr, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 210Po, 226,228Ra, 234,235,238U, 228,230,232Th, 238,239,240Pu og 241Am.

Plutonium, strontium, thorium, uran og lave konsentrasjoner av radium analyseres ved kjemisk separasjon og alfaspektrometri eller betatelling. Deteksjonsgrensen for disse nuklidene ligger i størrelsesorden millibecquerel (mBq) per prøve eller lavere.

For gammaemitterende nuklider vil omfanget av prøvebehandlingen variere med prøvens form og ønsket deteksjonsgrense. Deteksjonsgrensen vil typisk være rundt 1 becquerel per kilogram (Bq/kg) med vil kunne bedres ved lengre telletid eller oppkonsentrering av analytt før telling.

Ta kontakt på epost radanalyse@ife.no