Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avdeling miljøsikkerhet og strålevern (MIST) tilbyr analyser av naturlige og menneskeskapte radionuklider i en rekke typer prøvemateriale i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking, forskningsprosjekter, samt på oppdrag fra eksterne kunder.

Laboratoriet kan foreta analyser av en lang rekke radionuklider. De viktigste er listet opp under:

 • Americium (Am)
 • Bly (Pb)
 • Cesium (Cs)
 • Jern (Fe)
 • Kalium (K)
 • Kobolt (Co)
 • Nikkel (Ni)
 • Plutonium (Pu)
 • Polonium (Po)
 • Radium (Ra)
 • Strontium (Sr)
 • Thorium (Th)
 • Tritium (3H)
 • Uran (U)

I tabellen under vises hva slags analyse (alfa, beta eller gamma) som utføres for de ulike radionuklidene.»

Analyser som laboratoriet kan utføre
Gamma40K, 60Co, 134,137Cs, 210Pb*, 226,228Ra**, 241Am***
Alfaspektrometri210Po, 226,228Ra**, 228,230,232Th, 234,235,238U, 238,239,240Pu og 241Am***
Betaanalyse3H, 55Fe, 63Ni, 90Sr og 210Pb*

*) 210Pb kan analyseres både ved betatelling og gammaspektrometri. Betatelling gir lavere deteksjonsgrense, men har lengre analysetid.

**) 226Ra og 228Ra kan analyseres både ved gammaspektrometri og alfaspektrometri. Alfaspektrometri gir lavere deteksjonsgrense av de to metodene, men har lenger analysetid. Rapporteringsfrist for 228Ra er lenger på grunn av alfaanalyse av 228Ra krever minst 6 måneders inngroingstid av datternukliden 228Th.

***) 241Am kan analyseres både ved gammaspektrometri og alfaspektrometri. Alfaspektrometri gir lavere deteksjonsgrense av de to spektrometrimetodene.

For spørsmål og informasjon om analyser og analysepriser, kan avdelingen kontaktes på radanalyse@ife.no

Trykk her for informasjon om avdeling MIST