Second life-batterier kan løse utfordringer med fremtidig batteri-etterspørsel

Etterspørselen etter batterier forventes å øke kraftig i årene fremover. Dette vil medføre utfordringer både med tanke på råvareforsyning og de miljømessige og sosiale konsekvensene av batteriproduksjon. IFEs forskningsprosjekt 2ND LIFE ser på løsninger på disse utfordringene.

Publisert: 21. oktober 2022

Prosjektet jobber for å identifisere og kvantifisere muligheter og barrierer for gjenbruk av el-bilbatterier og batterier fra maritim industri. Second life-batterier fremstår som en løsning. En ny rapport gir oversikt over dagens situasjon og vurdering omkring fremtidig utvikling av second-life-applikasjoner i Norge.

Innen 2030 forventes batterikapasiteten fra personbiler i Norge å være 81 GWh, hvorav kapasiteten for 2nd life-applikasjoner fra brukte elbiler er beregnet til 1,5 GWh. Fra maritim industri er kapasiteten estimert til omkring 43 MWh, og den største andelen hentet fra bil- og passasjerferger. Batterivolumet fra maritim sektor forventes for øvrig å øke betraktelig frem mot 2030 og 2050.

Den vanligste kjemiske sammensetningen i batterier i dag for både el-kjøretøy og maritime batterier er NMC (Nickel Manganese Cobalt). El-kjøretøy benytter også NCA (Lithium Nickel-Cobalt-Aluminum Oxide)- og LMO (Lithium Manganese Oxide)-batterier mens maritime skip tenderer mer over til LFP (Lithium Iron Phosphate) og LTO (Lithium Titanate Oxide)-batterier. Det er ikke helt likefrem å forutsi langt frem i tid hvilken kjemiske batteritype som vil dominere, men om en tar i betraktning kobolts begrensede tilgjengelighet og den overlegne livssyklusen til LFP-batterier, har denne typen batterier vekstpotensial  både i bil- og maritim industri.

2nd life-batterienes kvalitet og anvendbarhet på nasjonal og internasjonal skala vil i stor grad avhenge av driftsforholdene i det «første livet», som lading, utladning og levetid, i tillegg til  sikkerhetskravene som stilles til applikasjonene.

Den vanligste 2nd life-bruken i Europa i dag finner vi i distribuert småskala energilagring for boligbygg, og storskala stasjonær energilagring for kommersielle bygninger, nettstabilisering og ladestasjoner. Ofte er batterilagring kombinert med en annen fornybar energikilde i hybridsystemer. Batteriene er også ofte brukt til å betjene flere applikasjoner samtidig, som økt egenforbruk slik at ladebehovet reduseres eller som  back-up kraft.

Les rapporten i sin helhet (engelsk)