SolarFarm

Som del av Norges arbeid mot et lavutslipp-samfunn må jordbruket bidra til å redusere klimagassutslippene knyttet til produksjonen av mat og fôr. Det er to tiltak som kan betraktes som «lavthengende frukt»: Reduksjon i utslippene fra traktorkjøring, og reduksjon i utslippene som skyldes dårlig utnytting av tilført nitrogengjødsel. I det fireårige prosjektet SolarFarm vil vi adressere disse områdene ved å utvikle et konsept av innovative, tekniske løsninger og metoder som kan benyttes på de fleste norske gårdsbruk.

Konseptet SolarFarm nytter tilgjengelig takareal på gårdsbygninger for å fange solenergi som skal benyttes til å drive en flåte med elektriske farkoster for mer automatisert og målrettet management. Dette omfatter tre forskningsspørsmål:

  1. Energibærere og lagringskapasitet skal tilpasses den store variasjonen gjennom året som kjennetegner både solstrømproduksjon og energiforbruk på jordet.
  2. Vi skal legge grunnlag for en systemendring, der en går fra en eller to store og tunge dieseltraktorer, til flere og delvis ubemannede elektriske traktorer.
  3. Behovsbasert N-gjødsling skal oppnås ved å kombinere bruk av droner for datainnhenting med et automatisert system for gjødselberegning og spredning.

For å redusere tiden fra konsept til implementering, omfatter SolarFarm et sett av tilnærminger, fra relativt enkle og rimelige løsninger til mer avanserte og kostnadskrevende løsninger, som kan tilpasses den enkelte bondes individuelle motivasjon og økonomi.

SolarFarm vil vise hvordan fornybar energi kan integreres på gårdsnivå, og bidra med nyttig informasjon som skal brukes til både detaljstudier og aggregerte analyser av energirelaterte spørsmål, bærekraft, miljøeffekter, økonomi og konsekvenser for beslutningstakere. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom NIBIO, IFE, internasjonale eksperter og ei referansegruppe som dekker hele kunnskapskjeden fra fornybar energiproduksjon til presisjonsteknologi nødvendig for å produsere mat og fôr mer miljøvennlig.

Start: 2018 – Slutt: 2022