Sanntids reservoarovervåkning integrert med trykkfeltsmodellering for tidlig påvisning av deformasjoner og lekkasjer

Produsert vann blir ofte injisert i dedikerte grunne akviferer eller brukt til EOR formål. Dermed blir ikke det produserte vannet sluppet ut i havet hvor det ville vært et forurensingsproblem. Vanninjeksjon gir trykkøkning i akviferen, noe som øker risikoen for lekkasje eller i verste fall full svikt av de forseglende lagene over reservoaret. Selv kontrollert trykkoppbygging skaper deformasjoner i reservoaret og overliggende lag. Dette er deformasjoner som kan observeres som mikro-jordskjelv. Hvis trykkoppbyggingen er under dårlig kontroll kan dette føre til større jordskjelv, spesielt hvis vertikale forkastningssoner krysser reservoaret. Prosjektet adresser de følgende tre kunnskapsgapene:

  • Det trengs bedre metoder for å differensiere mellom mikroseismiske hendelser som er utløst av forandringer i væsketrykket (class-I) og hendelser som ikke er direkte knyttet til væsketrykk (class-II).
  • Det må utvikles bedre geomekaniske modeller for å simulere disse to typene mikroseismiske hendelser (class-I og II).
  • Økt kompetanse er krevet for å integrere sanntids mikroseismisk monitorering og geomekansike modeller slik at det blir en feedback loop mellom observerte hendelser og modeller av stress feltet.

Ved å lukke dette kunnskapsgapet vil vi komme nærmere et system som tidlig kan varsle om lekkasjer og dårlig trykk-kontroll, spesielt ved reinjeksjon av produsert vann. Prosjektet består av tre vitenskaplige arbeidspakker som vil være basert på datasett fra industrien. Statoil vil skaffes til veie et hoveddatasett som vil bestå av passiv seismiske data fra et «ocean bottom cable» system (sannsynligvis fra Snorre feltet eller Grane feltet). Vi vil også få tilgang til relevant geomekansik informasjon. Statoil vil gi tilgang til passiv seismiske data fra landbasert hydraulisk oppsprekking. Dette datasettet vil brukes til utvikle mikroseismiske analysemetoder og geomekaniskemodeller for generering av mikroseismiske hendelser ved hydraulisk oppsprekking.