Overvåkning av hvordan hydrokarboner dannes og kommer ut av kildebergarter

Gode estimater av mengde og kvalitet av organiske materiale i skiferbergarter er til stor nytte under oljeleting. Dette prosjektet adresserer kildebergarter med et spesielt fokus på monitorering og kvantifisering av hydrokarbonmodning og ekspulsjon. Modning og ekspulsjon vil bli studert med eksperimenter ved høye temperaturer og in-situ trykk på kjerneplugger. Modningseksperimentene vil bli kombinert med målinger av elektriske egenskaper (elektrisk motstand og ladbarhet), samt kjemisk sammensetning og isotopanalyser av genererte hydrokarboner. Strømningsveiene vil bli visualisert med vår spesielle fargeteknikk.

Prosjektet vil bli brukt som et « proof of concept» for estimering av kvantitet og kvalitet av organisk materiale i skiferbergarter fra oljefelt ved hjelp av eleltromagnetisk (EM) prospektering. Elektromagnetisk prospektering har hovedsaklig vært rettet mot reservoarer, med mindre vekt på andre deler av petroleum systemet, som for eksempel kildebergarter og migrasjonsveier. En av prosjektmålene er å avgjøre om kildebergartenes modning kan observeres med elektromagnetiske metoder.

Prosjektet bygger videre på tidligere forskningsprosjekter, hvor IFE har lykkes å generere hydrokarboner i laboratoriet i intakte og tette kjerneplugger av kildebergarter under relevante feltbetingelser. I tillegg til hydrokarbongenerering ble også utviklingen av porevolumet og flyt-veiene visualisert.