OECD NEA Haldenprosjektet – Menneske, Teknologi og Organisasjon

OECD NEA Halden Human, Technology and Organisation Project (HTO), er en videreutvikling av det opprinnelige prosjektet om brensel- og materialforskning, og tar for seg de menneskelige og digitale dimensjonene ved sikker drift av atomreaktorer. Prosjektet tar også for seg relevante aspekter ved små modulære reaktorer (SMRer). Prosjektet het tidligere Man-Technology-Organisation (MTO).

Tidslinje 2021-, nåværende prosjektperiode 2024-2027

  14.8 millioner i nåværende periode

Finansiering av IFE og øvrige medlemsland

Formål

Hovedformålet er å forbedre sikkerheten i den nukleære industrien gjennom internasjonal forskning og samarbeid.

Metode

HTO i Halden forsker på hvordan samspillet mellom mennesker og teknologi påvirker sikkerhet. Utgangspunktet er atomreaktorer, som er ytterst krevende og kompliserte systemer, med spesielt strenge regler og sikkerhetsmarginer. Denne forskningen gir kunnskap og erfaringer som bidrar til å gjøre en lang rekke sektorer sikrere, fra samferdsel til industri.   

HTO er kanskje aller mest kjent for den realistiske reaktorsimulatoren, dit fagfolk, eksperter og forskere fra hele verden kommer for å øve på skarpe situasjoner og observere hva som påvirker utfallet av dem. Ved siden av selve simulatoren ligger et VR-anlegg, som gjør at man samtidig kan ha med noen «inne» i reaktoren virtuelt. 

Haldenprosjektet og HTO har vært en pionér i bruken av VR, og funn og erfaringer har blitt brukt til å blant annet utvikle mer effektive og oversiktlige kontrollrom i styringen av flere typer krevende operasjoner. 

Cybersikkerhet står også sentralt i forskningen, og ti-år med forskning og forsøk brukes aktivt til å gjøre folk, bedrifter og myndigheter tryggere. 

HTO bruker moderne simulatorlaboratorier i Halden, og forskningstemaene inkluderer Menneskelig Prestasjon, Digital I&C – Sikkerhetsbekreftelse, Kontrollromdesign og Evaluering, Menneske-Automatiseringssamarbeid, Digitale Systemer for Drift og Vedlikehold, Digital Transformasjon av Avvikling, og Cybersikkerhet for hovedkontrollrom. Prosjektet tar også for seg ulike stadier av kjernekraftverks levetid, modernisering, design, drift under blant annet ulykker, samt dekommisjonering. HTO fokuserer også på forskning knyttet til små modulære reaktorer (SMR). 

Ny teknologi og nye sikkerhetsutfordringer globalt krever nytenking, øving og kunnskap. HTO i Halden tilpasser seg løpende, sammen med samarbeidspartnerne i prosjektet globalt.  

Forskningsprosjektet er en direkte fortsettelse av HTO-delen (tidligere kalt MTO) av Haldenreaktorprosjektet. Dette ble etablert i 1958 og har vært Norges klart største internasjonale forskningsprosjekt siden da, med mer enn 100 organisasjoner over hele verden involvert og eksport av forskning for mer enn 10 milliarder kroner. Det har vært opptil 20 medlemsland samtidig. I tillegg til MTO ble det utført forskning på sikkerhet av brensel og materialer i Haldenreaktoren. Haldenreaktoren ble stengt ned i 2018.

Følgende temaer blir forsket på i Halden HTO-prosjektet

Menneskelig Prestasjon
1.1 Operatørprestasjon i Digitale Kontrollrom
1.2 Besetningsfaktorer, Teamarbeid og Rolleuavhengighet i Kontrollrom
1.3 Beslutningstaking under Usikkerhet
1.4 Hendelsesundersøkelser: Det Tilleggsaspektet av Suksesser
1.5 Det Menneskelige Prestasjonsdatabasen

Digital I&C – Sikkerhetsbekreftelse
2.1 Risikoinformert Sikkerhetsbekreftelse
2.2 Bevisinnsamling, Evaluering og Kombinasjon for Sikkerhetsbekreftelse

Kontrollromdesign og Evaluering
3.1 Lærdommer om Kontrollromvalidering
3.2 Innvirkningen av Oversiktsdisplayer på Menneskelig Prestasjon
3.3 Utvidet Virkelighet for Ergonomisk og Regulatorisk Overensstemmelse ved Stedlig Kontrollromvurdering

Menneske-Automatiseringssamarbeid
4.1 Menneskelig Prestasjon ved Drift av Små Modulære Reaktorer
4.2 Operatørprestasjon i Høyt Automatiserte Anlegg
4.3 Effekter av Tilpasningsdyktig Automatisering på Operatørprestasjon i Fremtidige Anlegg

Digitale Systemer for Drift og Vedlikehold
5.1 Avansert Tilstandsbasert Vedlikehold ved Bruk av Digitale Tvillinger
5.2 Avansert Tilstandsovervåking for Beslutningsstøtte
5.3 Sikkerhetsbevissthet i Utrykningsorganisasjoner

Digital Transformasjon av Avvikling
6.1 Romlig Beregning og Utvidet Virkelighet for Farekartlegging og Visualisering
6.2 Automatisert Vurdering av Feltsarbeiderprestasjon ved Bruk av VR- og AR-basert Simulatoropplæring
6.3 Muliggjøring av Robotisk og Fjernstyrt Drift

Cybersikkerhet for Hovedkontrollrom
7.1 Digitale Systemers Arkitektur og Cybersikkerhetstrussellandskap
7.2 Deteksjon og Respons på Cybersikkerhetshendelser ved Bruk av Simuleringsmodellering og Verktøy
7.3 Menneskelig Atferd Under Respons på Cybersikkerhetshendelser

Gjennomføring

I løpet av perioden 2021-2023 ble det utgitt 72 rapporter, og HTO-ansatte presenterte 57 forskningsartikler på internasjonale konferanser. I samme periode ble det trykket 23 tidsskriftartikler og bokkapitler.

HAMMLAB (se her) spiller en viktig rolle i arbeidet. I 2022 og 2023 har til sammen åtte ulike kontrollrom team, deltatt i simuleringer.

Betydning og potensiale

Haldenprosjektet har bidratt til bedre atomsikkerhet og en tryggere verden. Prosjektet har bidratt til å øke fokus på atomsikkerhet ved reaktorer, generell industri og opprydning etter atomulykker. Prosjektet er også viktig for å sikre nasjonal kompetanseutvikling innenfor atomsikkerhet.

Partnere

Følgende nasjoner er pr. 2024 medlem av prosjektet: USA, Canada, Japan, Sør-Korea, De forente arabiske emirater, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Nederland, Storbritannia og USA.