Norwegian Energy Road Map

Beslutningstagere fra hele verden ble gjennom forhandlinger i Paris i desember 2015 enige om ambisiøse klimamål som fordrer store reduksjoner i globale klimagassutslipp. Dekarbonisering av energisystemet er en av hovedbidragsyterne til å nå klimamålene. Gjennom prosjektet «Norwegian Energy Road Map 2050» vil vi belyse hvordan det norske energi- og kraftsystemet kan bidra til å nå de nasjonale klimamålene, og hvordan energisystemendringer kan ha vekselvirkninger med andre sektorer. Vi vil studere drivere og barrierer for klimapolitikk og gi anbefalinger for implementering av relevante klimatiltak. Prosjektresultatene skal utgjøre en kunnskapsbase for beslutningstakere i industri, myndigheter, politikere og for allmennheten.

Prosjektet gjennomføres av en tverrfaglig gruppe forskere fra SINTEF, IFE og NTNU i samarbeid med brukerpartnere fra Enova, Statnett, Statkraft og Sør-Trøndelag Fylkeskommune samt en referansegruppe av private og offentlige interessenter. Prosjektresultatene vil springe ut fra langsiktige kvantitative scenario analyser og inngående kvalitative studier av aktuelle politiske strategier og virkemidler, med fokus på implementering og mulige effekter på tvers av sektorer og beslutningsnivåer. Moderne verktøy for energisystemanalyser (TIMES), kraftsystemanalyser (Samkjøringsmodellen) og regionalanalyse (REMES) blir kombinert og brukt i kvantitative analyser. Prosjektresultatene vil bli presentert og drøftet i et veikart for norsk energi fram til 2050, som vil inkludere estimater for klimagassutslipp, energi- og kraftkonsum, og anbefalinger for implementeringen av sentrale klimatiltak.

Prosjektet fokuserer foreløpig på 2 scenario for 2050. Disse søker å belyse konsekvensen av endret energietterspørsel fra omleggingen av sektorer med betydelige klimagassutslipp i dag. I begge scenariene er norsk transportsektor dekarbonisert. Norsk olje- og gassvirksomhet er enten vesentlig redusert eller lagt ned. Scenariene antar økning av andre sektorer for å kompensere for bortfall av inntekter fra olje- og gassektoren.