HydroSun

I dette prosjektet vil fem ledende forskningsgrupper og seks norske selskaper utvikle kompetanse og kunnskap som muliggjør effektiv utbygging og drift av storskala hybride kraftverk. Prosjektet vil se spesielt på hybride flytende sol- og vannkraftverk, men kunnskapen vil i stor grad være overførbar til hybride kraftverk med andre fornybare energikilder.

I HydroSun vil vi utvikle metoder for å evaluere og kvantifisere potensialet for hybride kraftverk og etablere verktøy for kostandsoptimal dimensjonering og drift av hybride kraftverk, alene og kombinert med ulike lagringsteknologier. Vi vil også evaluere verdien av presis prediksjon av produksjon på lang og kort sikt, samt studere hvorvidt hybride kraftverk kan gi økt toleranse for endringer i marked og klima.

Se mer info om prosjektet på våre engelske sider: HydroSun