FME HYDROGENi

Tidsrammen er 2022-2030

HYDROGENi, norsk forsknings- og innovasjonssenter for hydrogen og ammoniakk, skal gå i spissen for forskning og innovasjon for å underbygge klima og energimålsettingene til Norge i en internasjonal kontekst. Dette omfatter et sikkert fremtidig energisystem med produksjon av hydrogen (H2) fra fornybar energi og fra naturgass med CCS, samt transport, lagring og distribusjon av H2 i gass- og flytende form og som ammoniakk (NH3) inkludert sluttbruk i industri og maritim sektor. Dette vil bane vei for hydrogen- og hydrogenbærere i sektorer med høy tiltaksterskel. HYDROGENi omfatter fire forskningsområder: Kostnadseffektiv og skalerbar produksjon; Transport og lagring; Sluttbruksteknologier samt Sikkerhet og materialintegritet. En integrerende aktivitet omfatter verdikjede- og bærekraftsvurderinger og industrirelevante brukercases for å bygge bro mellom forskning og innovasjon.

HYDROGENi forskningen utføres i samarbeid med 50 ledende industriaktører som dekker hele H2/NH3 verdikjeden, inkludert store energiselskaper, industri og kraftselskaper, leverandører, maritime aktører og oppstartsbedrifter. I år har senteret ønsket velkommen 3 nye partnere til konsortiet: Kystverket, Petroleumstilsynet og RENERGY, Renewable Energy Cluster.

Det første året med full drift i senteret viser en god start på aktivitetene i alle forskningsområdene og for de integrerende aktivitetene. De første resultatene har blitt publisert fra senteret og presentert på internasjonale konferanser. Den første brukecasen er også etablert, og fokuserer på grønn hydrogen produksjon på Herøya. Høydepunkter fra aktiviteten hos både industri- og forskningspartnere i senteret har blitt presentert i to konsortiumsmøter i 2023.

De første 14 PhD kandidatene har startet på sine forskningsprosjekter i 2023. Totalt 35 PhD/Postdoc kandidatene som skal utdannes gjennom senteret. Hensikten med PhD programmet er å utdanne uavhengige forskere som kan delta på et internasjonalt nivå i samarbeid med norske og internasjonale forskningsgrupper og institusjoner.

Den vitenskapelige komiteen for HYDROGENi ble også etablert i år, og består av internasjonale eksperter fra forskjellige deler av hydrogenverdikjeden og fra tverrgående aspekter som sikkerhet. Komiteen vil bidra med vitenskapelig og strategiske råd, for eksempel på nye retninger og skyve grensene for forskningen innenfor hydrogen og ammoniakk verdikjeder.

HYDROGENi fremmer sosialt engasjement gjennom klar formidling, bidrar med vitenskapelig basert kunnskap som input til utviklingen av politiske retningslinjer for introduksjon og bruk av forskjellige hydrogenteknologier, og øker den offentlige bevisstheten om hydrogens rolle i det grønne skiftet. I tillegg til å presentere forskningsresultater på vitenskapelige konferanser, deltar HYDROGENi også på viktige offentlige arrangementer som Arendalsuka, Forskernatt og European Hydrogen Week i Brussel. Videre bidrar også HYDROGENi til opprettingen av en «Implementation Working Group» (IWG) for grønt hydrogen i EUs «Strategic Energy Technology (SET) plan». I dette arbeidet er vi en støttespiller til regjeringen (OED) sammen med FME HyValue.

HYDROGENi har en aktiv dialog og samarbeid med FME HyValue. De to FMEene på hydrogen har synergier på flere områder og forskningsprogrammer som er komplementerende i innhold. Senterne har i år vært medarrangør på ett seminar om regulatorisk rammeverk og standarder for hydrogen- og ammoniakkverdikjeder i Norge.

HYDROGENi har vært en viktig pådriver for etableringen av Hydrogen Valley Mid-Norway. Denne er godkjent av Mission Innovation og EU plattformen for Hydrogen Valleys og ble åpnet i April 2023. Vi vil aktivt følge opp dette initiativet for å modne konseptet. Hydrogen Valley Mid -Norway knytter sammen Hydrogenknutepunktsprosjekter, Pilot-E prosjekter og FME med det Europeiske rammeverksprogrammet (Horizon Europe) og global Mission Innovation hydrogen valleys.

https://hydrogeni.no/