EnergyWise: Helhetlig modellering av effektiv og akseptabel økning i fornybar energiproduksjon i en tid med natur- og klimakrise

EnergyWise er et tverrfaglig prosjekt som tar sikte på å sammenstille og vurdere de viktigste konsekvensene for samfunn, økonomi, klima og natur av økt fornybar energiproduksjon i Norge.

Tidslinjen er 2023-2027

Budsjett på 12 MNOK, hvorav 10.8 MNOK er fra Forskningsrådet

Finansiert av Forskningsrådet og brukerpartnere

Kristina Haaskjold
Forsker

Formål

Energiomstilling for å redusere utslipp av klimagasser vil kreve en massiv økning i fornybar energiproduksjon i Norge, samtidig som naturkrisen bør vurderes på lik linje med klimakrisen. I tillegg, har vi sett at utbygging av fornybar energi har blitt stoppet på grunn av konflikter og uheldige fordelingsvirkninger, noe som viser at økonomisk effektivitet ikke kan skilles fra fordeling og aksept av politikk. Det kreves derfor en mer helhetlig tilnærming for å balansere hensyn til klima, natur og bredere samfunnsinteresser.

Metode

Kobling av samfunnsøkonomiske beregninger, naturvitenskap og energisystemmodeller.

Gjennomføring

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt som ledes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). IFE er partner.

Betydning og potensiale

EnergyWise samler interessenter fra ulike sektorer for å utforske hvordan en integrert teknologisk-økonomisk modell, som f. eks energisystemmodellen TIMES, kan inkludere flere perspektiver og interesser. Dermed vil det være mulig å analysere avveininger og fordelingseffekter av scenarier for økt fornybar energiproduksjon og anbefale effektive og akseptable løsninger som kan gi en bedre balanse mellom ulike interesser. Dette vil bli stadig viktigere etter hvert som biodiversitets- og klimakrisen forsterkes og vanskelige beslutninger må tas. Den ønskede virkningen til prosjektet er å kunne bidra til å ha et felles grunnlag for å fremme en klokere energiomstilling.

Partnere og eksterne ressurser

Forskere fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Menon skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med partnere fra flere statlige institusjoner, inkludert NVE, Miljødirektoratet, Statkraft, privat og frivillige organisasjoner og et vitenskapelig ekspertråd.