Beskyttelse av caprock integritet for storskala CO2 lagring

På norsk kontinental sokkel er det en rekke saline akviferer med et stort potensial for lagring av CO2. Samtidig er det en rekke usikkerheter mhp hvordan det potensielt store pore-rommet i akviferene kan fylles med CO2 på en sikker og økonomisk måte. Hovedusikkerhetene er knyttet til akviferens injektivitet og kvaliteten på de overliggende og forseglende bergartene (caprock). En god injektivitet er nødvendig, noe som betyr at CO2 kan injiseres med en «store» rate uten at det skjer en stor trykkoppbygging i akviferen. En viss trykkoppbygging kan ikke unngås, noe som igjen vil ha en geomekanisk påvirkning på de overliggende bergartene. Det er viktig at de forseglende bergartene er tette og at eventuelle sprekker og forkastninger ikke lekker. Trykkoppbyggingen må ikke åpne eksisterende sprekker eller skape nye sprekker.

Dette er et prosjekt hvor IFE deltar sammen med partnere Uni-CIPR, UiO, UiB og NGIm og hvor Total og Statoil er finansielle partnere. Sammen vil partnerene gi kvantitative svar på reservoar injektivitet og «caprock» kvalitet for sikre en maksimal lagringskapasitet.