Vindkraftutbygging nær folk er bedre for naturen

Forskere fra SSB, Institutt for energiteknikk (IFE), Menon og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utarbeidet en ny rapport som gir en analyse av hvor vindmøllene bør settes opp, dersom hensyn til natur og miljø skal veie tyngst.

Publisert: 12. oktober 2022

Vindkraft på land kan forventes å spille en betydelig rolle i en lavutslippsøkonomi. Rapporten er derfor laget med utgangspunkt i at det skal bygges ut på land, og ser på hvilken geografisk plassering som vil gi størst mulig samfunnsøkonomisk gevinst.

Dersom man skal skåne naturen mest mulig slår rapporten fast at vindkraften bør bygges nær folk. Å legge vindkraften vekk fra stuevinduene og ut av synet, vil gi en større påkjenning for naturen.

I et intervju med NRK sier forskningsleder i SSB, Cathrine Hagem, at "Hvis vindturbinene er nærme folk, fører det til en negativ effekt på nærmiljøet til menneskene. Men for bevaring av villmark og biodiversitet er det bedre."

Rapporten er ment å belyse hva man bør ta hensyn til når man skal bestemme hvor vindkraft skal bygges ut her i landet.

Tidligere studier har undersøkt hvor mye folk har vært villige til å betale for å slippe vindturbiner nært boligen. Basert på disse studiene har forskerne anslått beløpet til rundt 230 kroner per husholdning per turbin per år.

Dette har forskerne bak rapporten brukt til å beregne lokale miljøkostnader i de ulike områdene. Desto flere folk nært vindturbinene, desto større kostnad på menneskenes nærmiljø.

Blant søknadene er prosjekter i nord mest naturvennlig

Hagem forklarer at de har tatt utgangspunkt i søknadene om bygging av vindkraft som ligger i NVEs database for konsesjonssaker. Både de som er under behandling og de som har fått godkjennelse, men enda ikke er bygget.

Rapporten sier ikke at Nord-Norge er best egnet for vindkraft, men at av de prosjektene som har søkt konsesjon, så er de nordnorske prosjektene mest skånsomme for naturen.

Noen av faktorene er karbonutslipp, biodiversitet og hensyn til uberørt villmark.

– Det vi sier i denne rapporten er at hvis man ser på de søknadene som enten er godkjente eller til behandling, så kommer søknadene fra Nord-Norge bedre ut, sier Hagem.

Rapporten sier ikke at Nord-Norge er best egnet for vindkraft, men at av de prosjektene som har søkt konsesjon, så er de nordnorske prosjektene mest skånsomme for naturen.

Cathrine Hagem

Forskningsleder i SSB

Årsaken er at søknadsområdene i mindre grad enn andre dekker villmark og biologisk mangfold. De har også minst kostnader i forbindelse med lokal miljøforringelse fordi det bor færre mennesker i nærheten av vindturbinene.

Summen av kraftproduksjonen som de analyserte søknadene representerer er 11. Twh. Forskerne har tatt utgangspunkt i at man skal godkjenne søknader for rundt 4 TWh, siden det har vært betydelig motstand mot vindkraftutbygging.

Dersom vindkraftverk skal plasseres langt unna synsfeltet for innbyggerne vil det bli større negative konsekvenser for biodiversitet og økt tap av uberørt natur.

Ikke utbygging i Vest og øst

– Vi ser at dersom hensynet til naturen legges til grunn, så får dette mye å si for hvor nye vindmøller bør settes opp. Det er da at Nord-Norge peker seg ut som det beste satsingsområdet for mer vindkraft, sier seniorforsker i SSB, Kristine Grimsrud til Forskning.no .

Studien viser også at noe mer utbygging i Midt-Norge og Sør-Norge kan være fornuftig. Videre utbygging vest (NO5) og øst (NO1) i landet ble ikke vurdert ettersom konsesjonssøknadene i analysen ikke var lokalisert i disse regionene.

Det er for tiden to søknader om utbygging av vindkraft på land på Vestlandet som ligger inne til behandling. En i Høyanger, og en i Modalen. På Østlandet er det ingen.

Rapporten konkluderer med at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å plassere noe av de nye vindkraftverkene i disse landsdelene.

Hvis en ikke tar hensyn til miljø er det økonomisk mest gunstig å bygge ut der det er best vindforhold. Legger vi miljøhensyn til grunn, vil det være en annen fordeling av vindkraften over landet.

Avveining mellom naturverdier og økonomisk lønnsomhet

Ved plassering av vindkraftverk bør det være en avveiing mellom de negative effektene på naturverdier og lønnsomhet. Vindkraftverk påvirker negativt både den estetiske verdien og bruksverdien av naturområder, som særlig berører de som bor i området, og det biologiske mangfoldet og arealer av uberørt natur.

Det sistnevnte har en verdi for hele samfunnet, skriver forskerne. Begge deler er det viktig å ta hensyn til en samfunnsøkonomisk analyse av vindkraftutbygging.

Ved plassering av vindkraftverk bør det være en avveiing mellom de negative effektene på naturverdier og lønnsomhet. Vindkraftverk påvirker negativt både den estetiske verdien og bruksverdien av naturområder, som særlig berører de som bor i området, og det biologiske mangfoldet og arealer av uberørt natur, som har en verdi for hele samfunnet (nasjonale miljøkostnader).

SSB rapport: Discussion Papers No. 992, September 2022 Statistics Norway, Research Department

Les hele rapporten ved å klikke på denne lenken.