Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av norsk kontinentalsokkel

Publisert: 10. desember 2021

Illustration: Shutterstock

Senteret skal jobbe for en helhetlig tilnærming til bærekraftig bruk av undergrunnen på norsk sokkel. Målet er å skape en verdikjede fra start til slutt som bidrar til grønn omstilling. Aktivitetene vil spenne over mange forskningsområder hvor IFE har spisskompetanse – petoleum, miljøteknologi, energisystemer, nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn – og gi ny kunnskap om områder i havbunnen, både når det gjelder utvinning av nye ressurser og hvordan sokkelen kan utnyttes i overgangen til fornybar energi og lagring av CO2 fra bruk av fossile energikilder.

Sentrale målsetninger for bærekraftig utvikling
– Satsingen adresserer petroleumsindustriens utfordringer i energiomstillingsperioden, et helt sentralt tema for norsk industri og samfunn. En god forståelse av havbunnen og utvikling av nye miljøvennlige teknologier for hele verdikjeden er nøkkelen for utnyttelse av petroleumsressurser og reservoarer, dyp geotermisk energi, og hydrogenlagring under havbunnen. Dette styrker IFEs aktiviteter og  strategiske satsinger for en bærekraftig fremtid, fastslår divisjonsdirektør Martin Foss.

IFE har utviklet petroleumsteknologi i flere tiår, og har vært avgjørende i å bygge Norges olje- og gassvirksomhet på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Denne teknologien er fortsatt viktig for å sikre at Norge beholder posisjonen som verdensledende innen olje- og gassteknologi. IFE har avansert infrastruktur, slik som laboratorier for sporingsteknologi, korrosjon, materialkarakterisering, geokjemiske analyser og CO2-strømning. Dette er infrastruktur som vil være av stor betydning for forskningstemaene i senteret.

Hovedmålet er å fylle kunnskapshull og tilby løsninger for å maksimere verdiskaping av undergrunnsressurser for å nå målene om netto nullutslipp på norsk kontinentalsokkel, kommenterer IFEs forskningsdirektør Christian Dye.

Senteret skal også:

  • Bygge integrerte holistiske nærfelts undergrunnsmodeller for å øke reservebasen og evaluere potensialet til geologisk CO2- og H2-lagring og utvikle nye IOR-løsninger for forbedret og akselerert HC-produksjon med lavt miljøfotavtrykk.
  • Utvikle datadrevne og maskinlæringstilnærminger for å integrere karakterisering av havbunnen, kvantifisering av usikkerhet og arbeidsflyter for ledelse.
  • Anbefale felttilfeller med høyt potensial for nullutslippproduksjon.
  • Etablere en innovasjonsplattform for teknologiutvikling sammen med industrien
  • Tiltrekke og lære opp fremtidige forskere og dyktige fagfolk for energiomstillingen.

Mange partnere
Universitetet i Stavanger er vertsinstitusjon for forskningssenteret. I tillegg IFE, NORCE og Universitetet i Bergen skal gruppen samarbeide med Universitet i Tromsø, Universitet i Oslo og 13 internasjonale akademiske institusjoner samt Norsk forskerskole i petroleum.

Senteret inkluderer sju store energioperatører på norsk sokkel, to større teknologileverandører, samt åtte innovasjonsbedrifter og foreninger som skal sikre høy relevans og samfunnsnytte.

  

Pressemeldinger:

https://www.uis.no/nb/forskningssentre-og-nettverk/uis-far-senter-for-baerekraftig-utnyttelse-av-energiressurser

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/160-millioner-til-nye-forskningssentre-for-petroleum-i-stavanger-og-bergen/id2891718/