Nasjonal hydrogensatsing for innovasjon og nye arbeidsplasser

Olje- og energiminister Terje Aasland annonserte 11. mars en investering på 200 millioner over åtte år fra Forskningsrådet til HYDROGENi, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til hydrogen og ammoniakk. IFE ser frem til å bidra med bred kompetanse i senterets arbeid de kommende årene.

Publisert: 11. mars 2022

HYDROGENi skal gå i spissen for forskning og innovasjoner som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-visjonene i det norske hydrogenveikartet. Den nasjonale kraftsatsingen med ledende bidragsytere fra forskning- og industri skal bidra til et fremtidig energisystem som omfatter produksjon av hydrogen fra fornybar energi og fra naturgass med CCS, og transport, lagring og distribusjon av hydrogen i gass- og flytende form og som ammoniakk med tilsvarende sluttbruk. Tildelingen er på 25 MNOK per år fra NFR i totalt 8 år.

– Jeg er stolt og glad over tildelingen til Hydrogeni som FME. Dette er en nasjonal kraftsatsing innen et svært viktig teknologiområde. Hydrogen kommer til å spille en viktig rolle i nullutslippsamfunnet, og blir avgjørende for energiomstillingen både i Europa og i Norge, fastslår IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby.

I HYDROGENi-senteret ser IFE en unik mulighet til å bygge langsiktige relasjoner med viktige interessenter i alle segmenter av hydrogenfeltet, og bygge et grunnlag for kontinuerlig vekst i området i tiårene som kommer. IFE ser frem til å bidra i HYDROGENi-senteret og være en del av et tverrfaglig samarbeid mellom svært kompetente forsknings- og brukerpartnere.

FoU-partnerne til HYDROGENi (SINTEF, NTNU, IFE, UiO, USN og UiT) er i front internasjonalt innen H2-forskning, med komplementær ekspertise og en sterk merittliste som partnere og vertskap for FMEer og andre store forskningsaktiviteter.​​​​​​​

For IFE er dette en viktig anerkjennelse av kompetansen og jobben vi gjør. Vi skal delta i de fleste av arbeidspakkene i HYDROGENi og tematisk i alle hovedaktivitetene i FME-en, som også er i god overenstemmelse med kompetanse og dagens aktiviteter på IFE, kommenterer forskningsleder for hydrogenteknologi, Bjørn Christian Hauback.

​​​​​​​IFE skal lede forskningsområdet End Use Technologies, være co-chair (sammen med UiO) i Scientific committee og lede to arbeidspakker på henholdsvis blå hydrogenproduksjon og lagring.

Hydrogen vil, raskere enn vi har sett for oss fram til nå, bli viktig for Europa. For IFE viser dette anerkjennelse av kompetansen vår innen feltet og samtidig gir dette mulighetsrom for nødvendig forskning for å tilrettelegge for bruk av hydrogen, innovasjon og å bidra til nye arbeidsplasser. Senteret er viktig for norsk bidrag til bruk av hydrogen-basert teknologi nasjonalt og internasjonalt.

Lang tradisjon for hydrogenforskning på IFE
IFE har en lang tradisjon knyttet til hydrogenteknologi og temaene er et av våre sentrale strategiske forskningsområder. Siden 1954 har IFE studert hydrogen i metallhydrider og i de siste tiårene har vi vært ledende og involvert i forskningsaktiviteter på hele hydrogenverdikjeden. Mange av våre forskningsavdelinger er involvert i disse aktivitetene.

Dette inkluderer sterk kompetanse og forskningsaktiviteter på produksjon av grønt og blått hydrogen, lagringsløsninger som komprimert gass, flytende hydrogen og i faste forbindelser, optimalisering, integrasjon av vannelektrolysatorer, hydrogenlagre og brenselceller til hydrogensystemer, modellering av hydrogensystemer, risiko- og sikkerhetsanalyser. Siden 2015 har vi hatt spesifikt fokus på bruken av hydrogen i transport i tunge applikasjoner, og spesielt på bruk av hydrogen i maritime applikasjoner.

IFE er vert for det pågående FME MoZEES (et nasjonalt forskningssenter om Mobility ZeroEmission Energy Systems), et norsk forskningssenter for klimavennlig energi med fokus om nullutslippsenergisystemer for tungtransportapplikasjoner på vei, jernbane og sjø.

Senteret startet opp i 2017 og har totalt 36 partnere. Det overordnede målet for MoZEES er å bidra til design og utvikling av trygge og pålitelige nullutslipp transportløsninger basert på batteri- og hydrogenteknologi, som også er konkurransedyktige på pris.

IFE har vært hovedpartner i mer enn 20 EU-prosjekter og ledet mange nasjonalt finansierte prosjekter på hydrogenområdet de siste 20 årene. Vi har en omfattende internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer og institusjoner. IFE driver flere nasjonale forskningslaboratorier og toppmoderne eksperimentelle fasiliteter. IFE Hynor Hydrogen Teknologisenter inkluderer laboratorier for testing av hydrogenproduksjon med karbon fangst ved hjelp av sorpsjonsforsterket reformering (SER Laboratory) og testing av lavtemperatur vannelektrolyse og brenselcelleteknologier (NFCH Laboratories). Den norske brenselcellen og Hydrogen Center (NFC Centre) laboratorier for vannelektrolyser og brenselcellesystem er lokalisert ved IFE Hynor.

Relaterte nyhetsoppslag: fra Norges forskningsråd og senterleder SINTEF.